Hladinoměry - Plzeňský

Annín (Otava) - NEFUNKČNÍ

Ultrazvukové čidlo je umístěno na výjezdu z místní části Annín, na mostě přes řeku Otavu u křižovatky se silnicí II/145. Profil kat. C monitoruje hlídková služba obce Dlouhá Ves, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Provozovatelem je obec Dlouhá Ves.

 

Bdeněves (Myslinka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce u areálu Kozolupské pily na mostku přes Myslinku. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem stanice je obec Kozolupy.

Bdeněves (Mže)

Hlásný profil kat. C se nachází při severozápadním okraji intravilánu obce na pravém břehu Mže. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem stanice je obec Bdeněves.

Bílá Hora (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň. Hlásný profil je umístěn na ř. km 136,9 na levém břehu mezi železničním a silničním mostem přes řeku Berounku (u ČOV Plzeň). Vhodné pozorování ze silničního mostu.

Borovno D4C (Bradava)

Hlásný profil kategorie C se nachází jižně od obce Borovno, na silničním mostu č. 1783-2 přes řeku Bradavu. Provozovatelem je KÚ Plzeň.

Bučí - Kepkův Mlýn (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází na severním okraji intravilánu obce Bučí u Kepkova mlýna na mostě komunikace č. III/1806. Profil je opatřen vodočetnou latí, která je umístěna na návodní straně mostu.
Provozovatelem je obec Bučí.

Bučí - střed obce (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v centrální části obce Bučí na mostě místní komunikace. Profil je opatřen vodočetnou latí, která je umístěna na návodní straně mostu.
Provozovatelem je obec Bučí.

Čachrov - Jesení (Ostružná)

Hlásný profil kat. C se nachází v městysi Čachrov v ř. km 0,75 vodního toku IDVT 10243158. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je KÚ Plzeňského kraje. 

Červené Poříčí (Úhlava)

Hladinoměrné čidlo spolu s vodočetnou latí je nainstalováno v místě lokálního vybřežení toků na mostní konstrukci na řece Úhlavě. Spolu s již existujícím hladinoměrem ČHMÚ Tajanov poskytuje obyvatelům včasnou výstrahu. Povodňová komise obce Červené Poříčí předává informace o vývoji povodňových průtoků povodňové komisi obce Jíno a povodňové komisi ORP Klatovy.

Dolany, koupaliště (Poleňka)

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Vltavy, státní podnik se nachází na mostní konstrukci nedaleko koupaliště.

Dolany, most (Poleňka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolany je umístěn na středovém pilíři mostní konstrukce.

Dolní Bělá (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v centrální části obce na mostě místní komunikace pod Zámeckým rybníkem. Na středním pilíři je umístěna vodočetná lať.
Provozovatelem je obec Dolní Bělá.

Dolní Bělá - Berk (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Dolní Bělá na mostě komunikace č. III/2042 nad soutokem Bělé a Vésky. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem je obec Dolní Bělá.

Dolní Bělá PVL (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části intravilánu obce na mostu silnice č. II/204. Profil je osazen tlakoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik.

Horažďovice (Otava)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě přes Otavu v Horažďovicích. Provozovatelem je město Horažďovice.

Hořehledy (Bradava)

Hladinoměrná stanice kategorie C se nachází v obci Hořehledy, v blízkosti č. p. 89. Profil monitoruje hlídková služba města. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Provozovatelem hladinoměru je město Spálené Poříčí.

Hrádek (Klabava)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň leží na území města Rokycany, v jeho místní části Hrádek. Nachází se na mostě na ulici U Koupaliště. Platnost SPA je po vodní dílo Klabava. 

Hrádek (Ostružná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě v místní části Hrádek, nedaleko č. p. 32. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je obec Hrádek u Sušice.

 

Hrádek - Puchverk (Ostružná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě v místní části Puchverk v obci Hrádek u Sušice, naproti č. p. 52. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je obec Hrádek u Sušice.

Hrádek - Tedražice (Tedražický p.)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě silnice III/1693 v místní části Tedražice, nedaleko č. p. 16. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je obec Hrádek u Sušice.

Janovice nad Úhlavou C1B (Úhlava)

Hlásný profil kategorie C ve správě KÚ Plzeň se nachází  na silničním mostě v ulici Nádražní pod soutokem Úhlavy s Jelenkou.

Kamenný Újezd

Hlásný profil kategorie C provozuje obec Kamenný Újezd a nachází se na mostní konstrukci na místní komunikaci u obecního úřadu. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Obec dále informuje město Rokycany.

Klabava pod VD

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Vltavy, státní podnik je umístěný pod vodním dílem Klabava.

Klatovy, most u Kauflandu (Drnový potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn za silničním mostem na ulici 5. května v Klatovech u stupně s vodočetnou latí. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, státní podnik.

Kokšín (Točnický potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Kokšín je umístěn na mostě přes Točnický potok v místní části Kokšín. Povodňová komise města Švihov předává informace o vývoji povodňových průtoků  povodňové komisi ORP Klatovy.

Kolinec (Ostružná)

Hlásný profil kat. A se nachází na silničním mostě u nádraží v Kolinci, na pravém břehu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ České Budějovice.

LG Domažlice (Zubřina)

Hlásný profil kat. B provozovaný Městským úřadem Domažlice je umístěný u pravého břehu Zubřiny při mlýnu Lonských.

LG Jíno

Hlásný profil kategorie C ve správě PVL - Závod Berounka je umístěn na mostě přes Úhlavu západně od obce Jíno.

LG Újezdec (Merklínka)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. SPA nejsou pro tento hlásný profil stanoveny, pouze pro extrémní povodeň (Q50), která odpovídá hodnotě 186 cm.

Liblín (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň automaticky přenáší data, je umístěn na ř. km 101,3 vodního toku Berounka. Pozorování SPA je možné z mostu. Limnigrafickou stanici doplňuje srážkoměr. Průměrný roční průtok činí 30,20 m3/s.

Litohlavský most - pomocný vodočet

Pomocný vodočet kategorie C je umístěn na Litohlavském mostě přes Klabavu. Provozovatelem je město Rokycany. 

Merklín, Merklínka

Hlásný profil kat. B Merklín (Merklínka) je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s online přenosem a možností zasílání varovných SMS zpráv a najdeme jej na silničním mostu ulice Sokolská, ř. km 12,963. U hladinoměru se nachází také vodočetná lať s vyznačenými SPA na pilíři mostu. Profil monitoruje hlídková služba obce. Povodňová komise obce Merklín informuje o vzniklé povodňové situaci obec Zemětice, která se nachází níže na toku a ORP Přeštice.

Město Touškov (Náhon - IDVT: 10279382)

Hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě Města Touškov je umístěno na Náhonu (IDVT: 10279382), na mostní konstrukci komunikace druhé třídy číslo 180. Informace o vývoji povodňové situace bude povodňová komise Města Touškov předávat povodňové komisi obce Kozolupy a města Plzeň.

Nedaničky (Třebýcinka)

Kritický profil: Nedaničky nad silničním mostem.

Nová Huť

Hlásný profil kategorie A se nachází v obci Dýšina, v její místní části Nová Huť. Hladinoměr je umístěn na lávce "Černá lávka", kousek pod mlýnským náhonem. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Plzeň, odesílatelem zpráv je potom Obecní úřad Dýšina. 

Nýřany - A1C (Vejprnický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části města Nýřany u nájezdu na silnici č. II/180 na levém břehu Vejprnického potoka. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. V úseku se nachází kritické místo: Vejprnice - ulice U Potoka, před silničním mostem. Provozovatelem profilu je Krajský úřad Plzeň.

Poleň C4C (Poleňka)

Hlásný profil kategorie C ve správě KÚ Plzeň. V místě kritického profilu: Mlýnec - Kobzův Mlýn nad silničním mostem - ř. km 8,84.

Příkosice D6C (Kornatický potok)

Hladinoměrná stanice kategorie C leží na Kornatickém potoku jižně od obce Příkosice na silničním mostu č. 11740-1. Provozovatelem hladinoměru je KÚ Plzeň.

Rejštejn (Otava)

Hladinoměr kat. B se nachází cca 500 m proti proudu od silničního mostu v Rejštejně na levém břehu. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

Rochlov (Ovčí rybník)

Vodočetná lať je umístěna na vypouštěcím zařízení Ovčího rybníka. Úrovně hladiny, při kterých je dosaženo příslušných SPA, jsou odvozeny z kóty bezpečnostního přelivu a maximální hladiny a jsou na vodočetné lati barevně vyznačeny. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Rochlov, informace předává povodňovým orgánům obce Blatnice a ORP Nýřany.

Rochlov (přítok Kbelanského potoka)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na pravostranném přítoku Kbelanského potoka u propustku pod silnicí pod č. p. 14. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Rochlov, informace předává povodňovým orgánům obce Blatnice a ORP Nýřany.

Rokycany - Na Pátku

Hladinoměr kategorie C se nachází v centru města, u ulice Na Pátku, na mostě přes řeku Klabavu. Jeho provozovatelem je město Rokycany.  

Sobětice (Mochtínský p.)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ Plzeň se nachází u Sobětického mlýna 30 m pod mostkem na pravém břehu Mochtínského potoka.

Strašice (Klabava)

Hlásný profil kat. C ve správě MěÚ Rokycany. Centrem sběru dat je RPP ČHMÚ Plzeň.

Stříbro (Úhlavka)

Hlásný profil kat. B Stříbro (Úhlavka) leží na soutoku Mže a Úhlavky ve Stříbře.

Svrčovec (Úhlava)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolany je umístěn na mostní konstrukci přes Úhlavu v obci Dolany - části obce Svrčovec.

Švihov (Úhlava)

Hladinoměrné čidlo kat. C je nainstalováno v místech lokálního vybřežení toků na mostní konstrukci. Informace o vývoji stavu hladiny ve vodním toku předává povodňová komise města Švihov povodňové komisi obce Červené Poříčí a Jíno a povodňové komisi ORP Klatovy.

Tajanov

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň je umístěn u budovy Povodí Vltavy, státní podnik - závod Klatovy na pravém břehu.

Tlučná (Vejprnický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části obce Tlučná na spodní straně konstrukce lávky na levém břehu u ČOV v obci Tlučná. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí. Provozovatelem profilu je obec Vejprnice.

VD Hracholusky (Mže)

Hlásný profil kat. A se nachází pod hrází Hracholusky na pravém břehu výtokového kanálu řeky Mže. Profil je tvořen vodočetnou latí a hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platná pro úsek: Hracholusky - Plzeň. Provozovatelem je Povodí Vltavy, Praha.

VD Nýrsko (Úhlava)

Hlásný profil kat. C se nachází při východní hranici obce Stará Lhota s městysem Dešenice na vodním toku Úhlava pod vodní nádrží Nýrsko. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Hlásný profil je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Vejprnice (Vejprnický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru obce Vejprnice na lávce u objektu č. p. 214. Ultrazvukové hladinoměrné čidlo je umístěno na spodní straně konstrukce lávky. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí. Provozovatelem profilu je obec Vejprnice.

Veliny (Velinský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části intravilánu obce na mostě přes Velinský potok blízko objektu č. p. 57 (parcela č. 144/1). Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Hodnoty SPA jsou platné pro celou obec Veliny. Majitelem a provozovatelem hladinoměru je obec Veliny.

Velké Hydčice (Otava)

Hladinoměr obce Velké Hydčice je umístěn na mostní konstrukci přes řeku Otavu ve střední části obce. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obce Velké Hydčice povodňovým orgánům obce Malý Bor a města Horažďovice.

Veselá (Pekelský potok)

Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci přes Pekelský potok v obci Veselá. Profil je vybaven manometrickou sondou s automatickým přenosem dat. Profil je dále doplněn o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Obec dále informuje město Rokycany a dále ORP Rokycany.

Vícenice (Točnický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci na silničním mostku na Točnickém potoce v intravilánu obce Vícenice. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, státní podnik.