Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Řeka Kamenice je spolu s tokem Žirovnice zdrojnicí řeky Nežárky, která vzniká soutokem těchto dvou toků v Jarošově nad Nežárkou. Kamenice protéká jihozápadní částí okresu Pelhřimov a severní částí okresu Jindřichův Hradec. Délka Kamenice činí 27,8 km. Plocha povodí měří 163,8 km².

Řeka pramení severozápadně od města Kamenice nad Lipou, nad obcí Těmice pod vrchem Bohutín (710 m n. m.) v nadmořské výšce 670 m. Její tok směřuje nejprve k jihojihovýchodu k městu Kamenice nad Lipou, kde se stáčí na jih. Pod městem Nová Včelnice se stáčí mírně na jihojihozápad. V Jarošově nad Nežárkou se stéká pod kostelem s řekou Žirovnicí. Soutokem Kamenice a Žirovnice vzniká Nežárka. Zleva posiluje tok Kamenice zejména Drahoňovský potok, zprava je nejvýznamnějším přítokem Včelnička.

Kamenice se řadí mezi toky sněhovo-dešťového typu, přičemž hlavním zdrojem vodnosti řeky je voda z tajícího sněhu spolu s vydatnými dešťovými srážkami. Hlavními činiteli, utvářejícími odtokové poměry jsou vedle srážek také geomorfologie území, geologická skladba a půdní kryt.
V podstatě v celé své délce prochází Kamenice mělkým údolím. Svahy údolí jsou zemědělsky obhospodařováno jako pole a trvalé travní porosty, pouze pramenný úsek toku je zalesněn.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Kamenice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Kamenice nad Lipou (Kamenice) 19,1 0,3 6,3 12,0 16,0 26,0 31,0

 zdroj: profil Kamenice nad Lipou (EL z webu ČHMÚ)

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Kamenice nad Lipou může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Kamenice, Drahoňovský potok a Včelnička. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. B Kamenice nad Lipou, Kamenice ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Stanice má k dispozici automatický přenos dat. »

V místní části Johanka je zřízen hlásný profil kategorie C Johanka, Kamenice na ř. km 22,4. Tento hlásný profil s hladinoměrem doplněným vodočetnou latí je umístěn na konstrukci mostku na hrázi Pacovského rybníka na silnici III/0347 cca 2 km jihozápadně nad městem Kamenice nad Lipou. »

Další hlásný profil kategorie C Gabrielka, Včelnička je umístěn na mostní konstrukci přes vodní tok Včelnička na ř.km 1,0 na silnici III/4094 pod městem Kamenice nad Lipou v místní části Gabrielka. »
Hlásné profily směrodatné pro území města Kamenice nad Lipou

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.