Charakteristika zájmového území

Obec Krchleby se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje. Obec se rozkládá přibližně 5 km severně od Nymburka. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Nymburk.

K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 754 obyvatel, z toho 387 žen a 367 mužů. Výměra obce činí 813,27 ha, z toho cca 92,2 % tvoří zemědělská půda, 0,2 % lesy, 2,2 % zastavěné plochy, 0,8 % vodní plochy a 4,6 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská a základní škola.

Nejvýznamnější dopravní tepnou na území obce je silnice č. I/38, spojující Všechlapy a posléze Nymburk a Vlkavu, na ni v obci navazuje silnice II/332, vedoucí do Milovic. Železniční trať prochází západně od obce.

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Středočeské tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Nymburská kotlina a okrsku Milovická tabule.

Geologicky podklad tvoří druhohorní křídové sedimenty – opuky (vápnité jílovce a slínovce), západně od obce převažují vápnité a jílovité jemnozrnné pískovce. V západní části intravilánu obce půdní pokryv tvoří pararendziny, v okolí potoka Klobuš pak převládají černice a východní část intravilánu je tvořen arenickou kambizemí.

Obec Krchleby se nachází v povodí Labe. Zhruba 1,5 km severovýchodně od obce pramení potok Klobuš v nadmořské výšce 207 m n. m. a u obce Budiměřice ústí zprava do Mrliny. Koryto potoka bylo v minulosti nevhodně upravováno, což mělo za následek spolu s hustě rostoucí vegetací zneprůtočnění koryta.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T2. Průměrná červencová teplota vzduchu se pohybuje mezi 18 a 19 °C, průměrná lednová teplota potom mezi -2 °C a -3 °C.. Srážkový úhrn ve vegetačním období dosahuje 350–400 mm, v zimním období dosahuje 200-300 mm a průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou je zhruba 40–50.