Charakteristika zájmového území

Obec Mořkov se nachází v Moravskoslezském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Nový Jičín, od něhož je vzdálená asi 7,5 km jihovýchodně. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1411. K 1. 1. 2017 zde žilo 2523 obyvatel.

Katastrální území obce Mořkov

 

Řešené území obce je složeno z jednoho katastrálního území Mořkov (ID: 699331). Katastrální území bude v textu označováno jako zájmová oblast nebo zájmové území. Obec Mořkov se dále skládá z jedné části obce, která nese stejné pojmenování jako katastrální území. V obci se nachází dvě základní sídelní jednotky (ZSJ) a to: Mořkov (ID ZSJ: 09933) a Mořkov u zastávky (ID ZSJ: 09934).

Souvisle zastavěné území obce (tzv. intravilán) se táhne podél údolí vodního toku Králův potok a Papákův potok od hranice CHKO Beskydy až po ústí Králova potoka do řeky Jičínky. Odděleně se vyskytuje pouze oblast podél ulice Nové Domky v severozápadní části zájmového území. Zástavba má převážně charakter rodinných a obytných domů se zahradami. V obci se také nachází tři průmyslové komplexy (v severní části, v severozápadní části a přímo v intravilánu obce vedle školy). Zájmovým územím prochází silnice II. třídy č. 483, která spojuje obec Hodslavice s městem Frýdlant nad Ostravicí. Do zájmového území vstupuje na západní straně u ulice Nové Domky, v centrální části intravilánu (u kostela) se ostře lomí severním směrem a pokračuje dále až přes vodní tok Jičínka, kde se za mostem znovu ostře lomí a to východním směrem a pokračuje dále podél říčky Jičínky. V zájmovém území obce se nachází několik historických památek: Kostel sv. Jiří, budova katolické fary, Kaple Panny Marie Bolestné, budova první školy, budova soukromé evangelické školy a pomník osvobození Rudou armádou.

Využití pozemků v obci Mořkov (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha [ha]
Zemědělská půda 552,50
Orná půda 428,99
Chmelnice -
Vinice -
Zahrada 46,30
Ovocný sad 1,52
Trvalý travní porost 75,69
Nezemědělská půda 519,67
Lesní pozemek 403,43
Vodní plocha 9,09
Zastavěná plocha a nádvoří 25,02
Ostatní plocha 82,13
Celková výměra zájmového území 1 072,17

 

Zastoupení jednotlivých druhů pozemku v obci Mořkov (zdroj ČSÚ)

 

Katastrální území obce Mořkov

 V rámci geomorfologického členění spadá zájmové území do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty a oblastí Západní Beskydy (jižní část zájmového území) a Západobeskydské podhůří (severní část zájmového území). Dále do zájmového území zasahují dva geomorfologické celky a to Podbeskydská pahorkatina a Rožnovská Brázda, přičemž Podbeskydská pahorkatina zaujímá majoritní část zájmového území. Podrobnější geomorfologické členění je uvedeno v tabulce níže.

Geomorfologické členění obce Mořkov:

   
Systém Alpsko-himalájský
Provincie Západní Karpaty
Subprovincie Vnější západní Karpaty
Oblast Západobeskydské podhůří, Západní Beskydy
Celek Podbeskydská pahorkatina, Rožnovská brázda
Podcelek Štramberská vrchovina, Radhošťská hornatina
Okrsek Veřovická Brázda, Hodslavický Javorník, Petřkovické Vrchy

Z geologického hlediska se řešené území nachází v oblasti tzv. flyšového pásma, které má na území obce charakter především rytmicky se střídajících pískovců a jílovců spodno až svrchno křídového stáří. V severní části je flyšový charakter překryt především kvarterními, hlinitokamenitými sedimenty deluviálního (svahového) původu. Ostrůvkovitě se zde vyskytují i extruzivní horniny (tešinit, pikrit, tuf, tufit) a to převážně v severní části území. Charakteristickým typem půd na území obce jsou kambizemě (hnědé lesní půdy), ty se vyskytují takřka na celém území obce s výjimkou záplavové oblasti v blízkosti vodních toků, kde dochází k opakovanému zaplavovaní a půdy jsou tak ovlivněny fluviální činností vodních toků, vznikají zde tak nivní půdy (fluvizemě).

 

Hypsometrické znázornění nadmořských výšek v obci Mořkov

 Zájmovým územím protéká pouze jeden významný vodní tok (dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb.) a tím je říčka Jičínka, která vtéká do zájmového území na severovýchodní straně a protéká západním směrem těsně podél severní hranice katastrálního území a pokračuje dále do obce Životice u Nového Jičína. Jičínka protéká pouze extravilánem obce. Samotným intravilánem pak protéká Králův potok, Papákův potok a oblastí Nové domky Jančův potok.

Sklonitost svahů na území obce Mořkov

 Do zájmového území obce zasahují tři klimatické oblasti (dle Quittovi klimatické klasifikace) a to mírně teplé klimatické oblasti MT2 a MT9 a chladná klimatická oblast CH7. Teplá klimatická oblast MT9 se táhne podél severní hranice zájmového území a směrem k jihu volně přechází v teplou klimatickou oblast MT2, která tvoří majoritní klimatickou oblast, jejíž pás pokrývá takřka celý intravilán obce. V jižní části (v nejvyšších polohách) se táhne pás chladné klimatické oblasti CH7.

Dle Quitta se mírně teplá klimatická oblast MT2 vyznačuje krátkým létem, které je mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období je krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhým trváním sněhové pokrývky. Mírně teplá klimatická oblast MT9 se vyznačuje delším létem, které je teplé, suché až mírně suché, přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Chladná klimatická oblast CH7 se vyznačuje velmi krátkým až krátkým létem, které je mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé s mírně chladným jarem a mírným podzimem, zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2, MT9 a CH7

Charakteristika MT2 MT9 CH7
Počet letních dnů 20-30  40-50 10-30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140-160 140-160 120-140
Počet mrazových dnů 110-130 110-130 140-160
Počet ledových dnů 40-50 30-40 50-60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3-(-4) -3-(-4) -3-(-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16-17 17-18 4-6
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6-7 6-7 15-16
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 7-8 6-7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120-130 100-120 120-130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450-500 400-450 500-600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250-300 250-300 350-400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80-100 60-80 100-120
Počet zamračených dnů 150-160 120-150 150-160
Počet jasných dnů 40-50 40-50 40-50

 Jižní část zájmového území spadá do velkoplošného zvláště chráněného území CHKO Beskydy. V jižní části zájmového území se také nachází dvě maloplošné zvláště chráněná území (MZCHÚ) a to Trojačka a Huštýn. Do zájmového území zasahují dva skladebné prvky soustavy NATURA 2000, a to evropsky významná lokalita Beskydy a ptačí oblast Beskydy. Dle Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) je na celém zájmovém území potencionální výskyt vlka obecného (pro léta 2010 - 2017). Celé zájmové území pak patří do národního geoparku Podbeskydí.