Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Nové město pod Smrkem

Přehled vodních toků a jejich správců na území Nového Města pod Smrkem a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

Vodní toky na území města Nové Město pod Smrkem

Jižní část katastru Nového Města pod Smrkem je pramennou oblastí pro většinu vodních toků v území. Nejvýznamnějším vodním tokem je Lomnice, pramenící v nadmořské výšce 1070 metrů, pod vrcholem Smrk. Lomnice protéká intravilánem města, kde se do ní vlévají menší bezejmenné toky, zejména pravostranné. Koryto Lomnice je stabilizováno, je lichoběžníkového tvaru šířky ca 3 - 4 m a hloubky 1 - 2 m. Koryto je částečně zpevněno u mostů a zatrubněných částí. Stěny a dno koryta jsou tvořeny balvany a štěrkopískem. Břehy jsou zpevněny vzrostlými stromy. U menších potoků byly provedeny vodohospodářské úpravy koryta současně s melioracemi přilehlých pozemků. Lomnice se vlévá do Smědé v obci Raspenava v nadmořské výšce 323 m n. m. Celková plocha povodí Lomnice je 36,26 km2, průtok v závěrném profilu Q 355 činí 0,116 m3/s.

V části Hajniště pod Smrkem přijímá Lomnice levostranný přítok Novoměstský potok. Novoměstský potok pramení v jihovýchodní části města, u vodojemu. Protéká městskou částí Malá Strana, kde je na několika místech zatrubněn a přechází místní komunikace v podobě propustků. Celková délka Novoměstského potoka je zhruba 2,9 km a na několika místech přijímá levostranné přítoky. Nejdelším vodním tokem v území je Ztracený potok. Pramení na západním úbočí Smrku v nadmořské výšce 1042 m n. m. Odtud teče severozápadním směrem a tvoří přibližné hranice mezi katastry Nové Město pod Smrkem a Lázně Libverda. V jeho povodí se nachází známý pramen Kyselky. Ztracený potok obtéká zastavěnou část města a vlévá se do Lomnice jako její levostranný přítok v oblasti pod kynologickým cvičištěm. Dalším vodním tokem v území je Ludvíkovský potok, protékající městskou částí Ludvíkov pod Smrkem. Jeho celková délka činí cca 3,9 km. Posledním levostranným přítokem Lomnice při západních hranicích katastru je Přebytecký potok. Přebytecký potok vytéká z rybníka v městské části Přebytek a teče vlastním údolím severovýchodním směrem do Lomnice.  

Základní údaje o vodních dílech na území města Nové Město pod Smrkem

Přehled vodních děl na území města Nové Město pod Smrkem naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Nové Město pod Smrkem se nachází celkem 6 vodních nádrží. Na východ od intravilánu města se na přítoku Lomnice nachází dvě vodní nádrže. Vodní nádrž naproti kempu má rekreační funkci. Svým umístěním mohou omezit povodňové průtoky z okolních svahů při přívalových srážkách. V areálu bývalé Textilany jsou umístěny tři vodní nádrže, jejichž vliv na odtokové poměry města je nulový. V Hajništi, lokalita Za tratí se nachází soukromý rybník.