Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů na území SO ORP Dobruška je uveden v Příloze 1. Počty ohrožených budov pro jednotlivé obce jsou uvedené v Příloze Důležité kontakty část Ohrožené objekty. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na SO ORP se nachází několik čistíren odpadních vod a dalších průmyslových objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.