Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Šternberk.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Šternberk: Případné uzavírky cest při povodní se předpokládají v Dolním Žlebě, náhradní doprava by byla vedena ze Šternberka přes Hlásnici, Chabičov do Dolního Žlebu, případně ze Šternberka přes Lipinu, Horní Loděnici, Dalov, Horní Žleb do Dolního Žlebu.
Další předpokládané vylití koryta hrozí na Masarykové ulici u Tylova divadla a MKC Šternberk. Náhradní doprava by byla vedena po Olomoucké ulici, případně po Uničovské ulici.
Ostatní obce: předpokládá se uzavírka křižovatky silnic III/44421 a III/4442, uzavírka silnice II/447 ve směru Lužice - Šternberk a také zaplavení silnice I/46 ve směru Moravský Beroun - Šternberk při Q100 v Horní Loděnici.
Více v grafické části povodňového plánu »
Dopravní omezení na území SO ORP Šternberk
Objízdné trasy na území SO ORP Šternberk

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP Šternberk. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.