POVODŇOVÝ PLÁN obce Vražné

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Vyjádření správce toků, Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 00713/922/45.16/2017; ze dne 20. 01. 2017
Vyjádření správce toku Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/000418/2016; ze dne 16. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚO/09991/2017; ze dne 04. 05. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07. 10. 2021
offline verze 07. 10. 2021
digitalizovaná verze 07. 10. 2021
databáze POVIS 07. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i