Charakteristika zájmového území

Obec Vražné leží v jihozápadní části Moravskoslezského kraje, ve SO ORP Odry. Východní část katastrálního území této obce se nachází v CHKO Poodří. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 852 obyvatel. Katastrální plocha obce činí 1 521, 2 ha. Střední nadmořská výška obce Vražné je 274 m n. m.

Území obce Vražné je složeno ze dvou katastrálních území, a to Hynčice u Vražného a Vražné u Oder. V obci se nachází tři základní sídelní jednotky, a to Hynčice, Emauzy a Vražné. Zastavěné území, mající charakter rozvolněné liniové zástavby rodinných domů se zahradami, tvoří úzký pruh táhnoucí se středem katastrálního území. V severovýchodní části katastrálního území, v základní sídelní jednotce Vražné, se nachází dva zemědělské komplexy. Katastrální území protíná silnice III/04732, dále se zde nachází silnice III/04733, III/04735, III/0489, III/4418. Významným silničním tahem je dálnice D1. Obec leží 6 km jihovýchodním směrem od města Odry a 15 km východním směrem od města Nový Jičín.

V jihovýchodní části území obce se ve Vražném u Oder po toku řeky Odry nachází začátek Chráněné krajinné oblasti Poodří, která představuje zhruba 1/5 celkové rozlohy obce  Vražné a dále pokračuje přes Mankovice, Jeseník nad Odrou a Suchdol nad Odrou ve směru na Bartošovice, Studénku a dále směrem na Ostravu. Severní část obou katastrálních území, tedy k. ú. Vražné u Oder i k. ú. Hynčice u Vražného představují začátek Přírodního parku Oderské vrchy. Dále se v obci nachází Jezero U estakády Vražné - retenční nádrž, která byla vybudována dle projektu rekultivace po odtěžení štěrkopísků v blízkosti dálničního mostu přes řeku Odru z obce Vražné do Mankovic.

Mezi významné památky obce Vražné patří např. kaple v Hynčicích, kostel sv. Petra a Pavla, Huvarův most, památník obětem I. a II. světové války, barokní socha sv. Jana Nepomuckého a rodný dům Johanna Gregora Mendela.

Zobrazení katastrálního území obce Vražné

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny a podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny. Území obce Vražné pak řadíme do celku Moravská brána, podcelku Oderská brána a okrsku Bělotínská pahorkatina.

Bělotínská pahorkatina (58,18 km²) leží na badenských a pleistocenních (převážně eolických) sedimentech. Vyznačuje se plochým, erozně denudačním periglaciálním povrchem na hlavním evropském rozvodí mezi Baltským a Černým mořem. Nejvyšším bodem Bělotínské pahorkatiny je Lučická Stráž (339,2 m n. m.), další významný bod je Blahutovický vrch (331,1 m n. m.). Tato pahorkatina je málo zalesněná, nachází se zde porosty především smrkové, dubové a habrové.

Geologické podmínky jsou tvořeny především dvěma horninami, a to sprašovou hlínou a hlínou, pískem, štěrkem. Hornina sprašová hlína (oblast kvartér) je sediment nezpevněný, minerální složení tvoří křemen a příměsi. Hornina hlína, písek, štěrk (oblast kvartér) je typem horniny sediment nezpevněný.

Svahové nestability způsobují sklony svahů a vlastnosti horninového podloží. Svahové nestability v obci Vražné jsou představovány nesanovaným potencionálním suchým svahovým sesuvem s identifikačním číslem 2001. Sklon svahu 8°, expozice sever.

Struktura půdního fondu

Velmi výrazně převládajícím půdním typem je v lokalitě luvizem oglejená. Severovýchodní část území pokrývá fluvizem glejová (substrát nivní sedimenty bezkarbonátové), na severozápadní části lokality se nachází kambizem kyselá. Intravilán obce prochází středem zájmové lokality a je tvořen obytnými plochami - městskou nesouvislou zástavbou, na které navazuje orná půda (orná půda mimo zavlažovaných ploch). Orná půda v lokalitě velmi výrazně převládá. Dále se zde nachází různorodé zemědělské plochy (převážně zemědělská území s příměsí přirozené vegetace).

Celková rozloha řešeného území činí 1521,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1131,3 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (148,3 ha), zahrady (65,3 ha), lesní půda (60,7 ha), trvale travní porosty (57,6 ha), vodní plochy (37 ha), zastavěné plochy (20,2 ha) a sady (0,8 ha).

Využití pozemků v obci Vražné (k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1131,3 ha 74,4 %
Zahrady 65,3 ha 4,3 %
Sady 0,8 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 57,6 ha 3,8 %
Lesní půda 60,7 ha 4 %
Vodní plochy 37 ha 2,4 %
Zastavěné plochy 20,2 ha 1,3 %
Ostatní plochy 148,3 ha 9,7 %
Celková výměra k. ú. 1521,2 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace se území obce nachází v mírně teplé oblasti MT10.

Klimatická oblast MT10 se vyznačuje dlouhým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až teplým jarem a podzimem a krátkou teplou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek se v této oblasti pohybuje kolem 650-700 mm a průměrné roční teploty se pohybují okolo 8-9°C.

Charakteristika klimatické oblasti MT10

Charakteristika MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50