Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území obce Starý Hrozenkov jsou v ohrožení především zahrady na březích Krátkovského potoka, může zároveň dojít k ohrožení stavebních objektů povrchovým odtokem vody z místních zemědělských tratí, případně mohou nastat rozlivy vznikem nepropustných bariér na mostních konstrukcích podél toku. »

 

Ohrožující objekty

Na území obce se nenachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »