Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Drietomice je vodní tok na středním Pováží s délkou 22,5 km, přičemž 13,5 km délky toku se nachází na Slovensku. Pramení na území Česka pod hlavním hřebenem Lopenické vrchoviny v Bílých Karpatech na severním svahu vrchu Hřibovňa (669 m n. m.) v nadmořské výšce okolo 520 m n. m., nedaleko obce Vyškovec. Zpočátku teče na severovýchod, na území obce Starý Hrozenkov a dále se stáčí na jihovýchod. Územím obce Starý Hrozenkov také protéká Krátkovský potok

 

HLÁSNÉ PROFILY

Území obce Starý Hrozenkov může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na  vodním toku Krátkovský potok a jeho přítocích. Na území obce Starý Hrozenkov se nenachází žádný hlásný profil. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásný profil, který se nachází na území obce Vápenice: Hlásný profil kat. C Vápenice, Krátkovský potok.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Vápenice, Krátkovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 52
Pohotovost 72
Ohrožení 92
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

ODTOKOVÉ POMĚRY

Vodní toky na území obce Starý Hrozenkov nemají oficiálně stanovené záplavové území. Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Krátkovského potoka. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.
Místa omezující odtokové poměry na území obce Starý Hrozenkov jsou veškeré mosty a lávky na Krátkovském potoce a rovněž vtok do zatrubněného úseku v centru obce.

 

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Starý Hrozenkov

Místo Popis ohrožení Hlavní směr
Starý Hrozenkov - Brodský potok Přítok přívalových vod z povodí Brodského potoka. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 21,1 %, podíl orné půdy činí 0 %. Plocha kritického bodu je 136,2 ha. JJZ
Starý Hrozenkov - Vlčí potok Přítok přívalových vod z povodí Vlčího potoka. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 18,8 %, podíl orné půdy činí 0 %. Plocha kritického bodu je 508,3 ha. J

 

Seznam významných vodních nádrží ovlivňujících odtokové poměry na území obce

ID (DIBAVOD) Název Vodní tok Plocha [ha] Účel Vlastník; kontakt Správce; kontakt

421090050004

Běžná nádrž Krátkovský potok 0,740