Charakteristika zájmového území

Historické město Šternberk se nachází v Olomouckém kraji zhruba 15 km severně od krajského města Olomouc. Město zároveň plní funkci obce s rozšířenou působností. K 1.1.2016 bylo ve městě evidováno 13 673 obyvatel. Velikost města činí 48, 79 km2.

Využití pozemků ve městě Šternberk  (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 641.7 ha 13.2 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 174.9 ha 3.6 %
Sady 4,2 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 1026 ha 21 %
Lesní půda 2394.9 ha 49.1 %
Vodní plochy 30.9 ha 0.6 %
Zastavěná plochy 129.7 ha 2.7 %
Ostatní plochy 476.5 ha 9.8 %
Celková výměra k.ú. 4878.9 ha 100 %

Lokalizace města Šternberk

Geomorfologicky se území města člení do 2 soustav - západní část spadá do soustavy Vněkarpatských sníženin - celek Hornomoravský úval, naopak východní část území města do Krkonošské soustavy - celek Nízký Jeseník. Kromě základních přírodních vlivů (např. zeměpisná šířka, vzdálenost od oceánu) představuje geomorfologie území hlavní faktor pro utváření klimatu. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města do 4 mírně teplých podoblastí: MT3, MT7, MT9 a MT10.

Charakteristika mírně teplých podoblastí MT10, MT9, MT7 a MT3

Charakteristika
MT10
MT9 MT7 MT3
Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 20 - 30  20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160  140 - 160  120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130  110 - 130  130 - 160
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 40 - 50  40 - 50
Průměrná teplota v lednu °C -2 - (-3) -3 - (-4)  -2 - (-3)  -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci °C 17 - 18 17 - 18  16 - 17  16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120  100 - 120  110 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 150 120 - 150  60 - 80  60 - 100

 

Klimatické podoblasti na území města Šternberka (dle Quitta, 1971)