Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nivnička nazývána též na horním toku také Bystřička a dolním toku Korečnice je levostranným přítokem řeky Olšavy. Délka toku je 20 km, povodí má plochu 82 km2. Nivnička pramení na západním svahu vrchu Vysoký (692 m) pod chatou Troják v Bílých Karpatech. Zpočátku teče na severozápad do Bystřice pod Lopeníkem, kde mění směr na jihozápad. Podél řeky jsou vesnice Podhorský Mlýn, Suchá Loz, Volenov, Čupák a Nivnice. Tam se Nivnička obrací na sever a teče přes Nivnický Dvůr do Uherského Brodu, kde vtéká do Olšavy. Mezi Suchou Lozí a Nivnicí protéká potok vodní nádrží Ordějov.

 

HLÁSNÉ PROFILY

Území obce Suchá Loz může být ohrožována vyššími vodními stavy především na Nivničce a jejich přítocích. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kat. C Suchá Loz, Nivnička. Hlásný profil se nachází na potoce Nivnička v ř. km 13,173. Stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na schůdkách kamenného stupně na pravém břehu.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Suchá Loz, Nivnička »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 36
Pohotovost 56
Ohrožení 80
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

ODTOKOVÉ POMĚRY

Vodní toky na území obce Suchá Loz nemají oficiálně stanovené záplavové území. Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

 

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Suchá Loz

Místo Popis ohrožení Hlavní směr
Suchá Loz - Díly Přítok přívalových vod z lokality Díly. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 6,4 %, podíl orné půdy činí 100 %. Plocha kritického bodu je 91,7 ha S
Suchá Loz - Drahy Přítok přívalových vod z lokality Drahy. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 6,7 %, podíl orné půdy činí 100 %. Plocha kritického bodu je 59,1 ha S
Suchá Loz - Podlučanský potok Přítok přívalových vod z povodí Podlučanského potoku. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 14,1 %, podíl orné půdy činí 53 %. Plocha kritického bodu je 223,8 ha S
Suchá Loz - severovýchodní svahy Přítok přívalových vod ze severovýchodních svahů od intraviánu obce. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 5,1 %, podíl orné půdy činí 91,5 %. Plocha kritického bodu je 38,6 ha J

 

Seznam významných vodních nádrží ovlivňujících odtokové poměry na území obce

ID (DIBAVOD)

Název

Vodní tok

Plocha [ha]

Účel

Vlastník; kontakt

Správce; kontakt

413011170001

Ordějov

Nivnička

15,6

 

ČR

MO MRS Uherský Brod, Předseda: František Šustek