Charakteristika zájmového území

Obec Valchov se nachází v Jihomoravském kraji na území okresu Blansko. Spadá do správy SO ORP Boskovice. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 452 obyvatel. Rozloha obce činí 372,4 ha.

Využití pozemků v obci Valchov (dle ČSÚ  k 1.1.2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 87,4 ha 23,5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 13,7 ha 3,7 %
Sady 2 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 71,4 ha  19,2 %
Lesní půda 171,4 ha 46,0 %
Vodní plochy 2 ha 0,5 %
Zastavěné plochy 6,5 ha 1,7 %
Ostatní plochy 18,1 ha 4,9 %
Celková výměra k.ú. 372,4 ha 100 %


Území obce Valchov

Nadmořská výška katastrálního území se pohybuje mezi 460 m (místo kde vodní tok Valchovka opouští území obce) a 651 m. Nejvyšší bod obce Valchov se nachází u východního okraje území a dosahuje 651,6 m n. m. Intravilán samotné obce se nachází přibližně v rozmezí výšek 510 m n. m. a 470 m n. m.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česko-moravská soustava a podsoustavy Brněnská vrchovina. Území obce Valchov pak řadíme do celku Drahanská vrchovina, podcelku Konická a Adamovská vrchovina a okrsků Protivanovská planina, Valchovský prolom a Škatulec. Protivanovská planina je na JZ ovlivněna zlomy okrsku Valchovský prolom. Jedná se o tektonickými pohyby vzniklou asymetrickou příkopovou propadlinu se svrchnokřídovými sedimenty jako jsou pískovce, jíly a jílovce zakleslými do granodioritu brněnského masivu s pruhem devonských vápenců. Valchovský prolom je omezen příkrými zlomovými svahy okrsku Škatulec, který má charakter členité vrchoviny složená z granodioritu brněnského masivu.

Na katastrálním území obce Valchov dominuje několik půdních typů. Plošně největší je mesobazická kambizemě. Dále sem zasahují oglejená kambizemě, modální pseudoglej a v okolí vodního toku Valchovka je dominantní fluvický glej.

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce do chladné podoblasti CH7, severní část obce pak do mírně teplé podoblasti MT3.

Charakteristika chladné podoblasti CH7 a mírně teplé podoblasti MT3

Charakteristika CH7
MT3
Počet letních dnů 10 - 30 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160 130 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60 40 - 50
Průměrná teplota v lednu -3 °C až -4 °C -3 °C až -4 °C
Průměrná teplota v červenci 15 °C až 16 °C 16 °C až 17 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 110 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120 60 - 100