Charakteristika zájmového území

Obec Valchov se nachází v Jihomoravském kraji na území okresu Blansko. Spadá do správy SO ORP Boskovice. K 31. 12. 2019 bylo v obci evidováno 450 obyvatel. Rozloha obce činí 372,4 ha.

Nadmořská výška katastrálního území se pohybuje mezi 460 m (místo kde vodní tok Valchovka opouští území obce) a 651 m. Nejvyšší bod obce Valchov se nachází u východního okraje území a dosahuje 651,6 m n. m. Intravilán samotné obce se nachází přibližně v rozmezí výšek 510 m n. m. a 470 m n. m.

Území obce Valchov

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česko-moravská soustava a podsoustavy Brněnská vrchovina. Území obce Valchov pak řadíme do celku Drahanská vrchovina, podcelku Konická a Adamovská vrchovina a okrsků Protivanovská planina, Valchovský prolom a Škatulec. Protivanovská planina je na JZ ovlivněna zlomy okrsku Valchovský prolom. Jedná se o tektonickými pohyby vzniklou asymetrickou příkopovou propadlinu se svrchnokřídovými sedimenty jako jsou pískovce, jíly a jílovce zakleslými do granodioritu brněnského masivu s pruhem devonských vápenců. Valchovský prolom je omezen příkrými zlomovými svahy okrsku Škatulec, který má charakter členité vrchoviny složená z granodioritu brněnského masivu.

 

Struktura půdního fondu

Na katastrálním území obce Valchov dominuje několik půdních typů. Plošně největší je mesobazická kambizemě. Dále sem zasahují oglejená kambizemě, modální pseudoglej a v okolí vodního toku Valchovka je dominantní fluvický glej.

Celková rozloha řešeného území činí 372,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (198,2 ha). Zemědělská půda (174,3 ha) je tvořena ornou půdou (87,4 ha), trvalými travními porosty (71,2 ha), zahradami (13,7 ha) a ovocnými sady (2,0 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (18,2 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (6,5 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 2,1 ha.

Využití pozemků v obci Valchov (dle ČSÚ  k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 87,4 ha 23,5 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 13,7 ha 3,7 %
Sady 2,0 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 71,2 ha  19,1 %
Lesní půda 171,4 ha 46,0 %
Vodní plochy 2,1 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 6,5 ha 1,7 %
Ostatní plochy 18,2 ha 4,9 %
Celková výměra k. ú. 372,4 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá jižní část území obce do chladné podoblasti CH7, severní část obce pak do mírně teplé podoblasti MT3.

Charakteristika chladné podoblasti CH7 a mírně teplé podoblasti MT3

Charakteristika MT3 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50

Na území obce Valchov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 651 - 700 mm.