Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Boskovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Valchov.

Osoby na území obce Valchov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Povodní ohroženou oblastí je nejníže položená část obce Valchov v blízkosti křižovatky ve směrech na Boskovice, Ludíkov a Velenov. V tomto místě může dojít k zaplavení silnice III/01854 směrem na Velenov. Pro tento případ je vedena objízdná trasa po silnici II/150 do obce Žďárná a dále pak po silnici II/373 do obce Suchý, ze které lze odbočit do obce Valchov. Tato objízdná trasa může být znemožněna, pokud dojde k zaplavení silnice II/373 v obci Žďárná v blízkosti vodního toku Žďárná.  »
Dopravní omezení na území obce Valchov
Objízdné trasy na území obce Valchov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.