Charakteristika zájmového území

Město Velká Bystřice je vzdálené pouze 3 km od východního okraje SO ORP Olomouc. K 1. 1. 2021 je ve městě evidováno 3 513 obyvatel. Rozloha řešeného území činí 922 ha.

První zpráva o Velké Bystřici pochází z roku 1275. Dlouhou dobu se o ni dělila celá řada majitelů. Na městečko byla povýšena kolem roku 1500 a městem se Velká Bystřice stala v roce 1998. Městem prochází železniční trať číslo 310 z Olomouce do Opavy.

Ve městě nalezneme základní služby, množství spolků (např. oddíl házené, zahrádkáři, Tělocvičná jednota Sokol a další). Během roku je ve městě uskutečňováno množství kulturních akcí.

Východně od města se nachází přírodní park Údolí Bystřice.

Území města Velká Bystřice

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky území města Velká Bystřice leží na rozhraní 2 provincií – Západních Karpat na východě a České vysočiny na západě. Západ města tak leží v Hornomoravském úvalu, východ pak přechází do Tršické pahorkatiny.

Z hlediska geologie leží většina území města na zvrásněných nemetamorfovaných horninách (břidlice, droby, křemence, vápence), západní část pak na kvartérních horninách (hlíny, spraše, písky, štěrky).

 

Struktura půdního fondu

Na území města Velká Bystřice jednoznačně dominuje půdních typ glejová fluvizem, a to především v oblasti vodního toku Bystřice. Na východě města pak najdeme luvický pseudoglej a ve větší vzdálenosti od vodního toku pak dominuje modální luvizem.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 922 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (56,5 %) a ostatní plochy (18,4 %).

Využití pozemků ve městě Velká Bystřice (dle ČSÚ k 1. 1. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 521,0 ha 56,5 %
Chmelnice 60,0 ha 6,5 %
Zahrady 66,0 ha 7,2 %
Sady 3,0 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 25,0 ha 2,7 %
Lesní půda 10,0 ha 1,1 %
Vodní plochy 20,0 ha 2,2 %
Zastavěné plochy 47,0 ha 5,1 %
Ostatní plochy 170,0 ha 18,4 %
Celková výměra k. ú. 922,0 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Velká Bystřice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážkový úhrn se na západní polovině území pohybuje v intervalu 551 - 600 mm a na východní polovině území v intervalu  551 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti T2.

Oblast T2 se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým. Přechodné období je krátké a mírné. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50