Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

Území obce Vlčnov může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na Vlčnovském potoce a jeho přítocích. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. C Vlčnov, Vlčnovský potok.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Vlčnov, Vlčnovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 65
Pohotovost 90
Ohrožení 115
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

ODTOKOVÉ POMĚRY

Vlčnovský potok nemá na území obce Vlčnov oficiálně stanovené záplavové území. Záplavové území je prozatím stanoveno pouze orientačně, není schváleno. Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Rozvodnění malých toků má při dlouhotrvajících deštích za následek i zvýšení hladiny Vlčnovského potoka. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů.

Místa omezující odtokové poměry na území obce Vlčnov

Název Popis Vodní tok - ř. km (DIBAVOD)
Most Křižovatka ulice Brodská - Rybáře 0,09 (409190000200)
Most Ulice Podedvorská 0,4 (409190000200)
Most Ulice Ploty 0,01 (409190000400)
Most Ulice Brodská 0,17 (409190000400)
Most Ulice Kaunicova 0,20 (409190000400)
Most Ulice Pod Bočky u č. p. 259 Vlčnovský potok - 3,04
Most Ulice Ploty (naproti výrobny keramiky) Vlčnovský potok - 3,64
Soutok Soutok tří toků Vlčnovský potok - 3,95
Most Horní konec ulice Jana Plesala (U Krála) Vlčnovský potok - 4,00
Most Křižovatka ulice 28. října a Hlucká Vlčnovský potok - 4,20
Most Ulice Hlucká (ke koupališti) Vlčnovský potok - 4,83
Možnost omezení odtokových poměrů je u všech výše zmíněných mostů a lávek. V době povodně je zapotřebí kontrolovat veškeré mosty a lávky na území obce Vlčnov. 

Místa ohrožená přívalovou povodní na území obce Vlčnov

Místo Popis ohrožení Hlavní směr
Vlčnov - Panské Přítok přívalových vod z povodí Bezejmenného toku. Průměrný sklon povodí kritického boduje 8,6 %, podíl orné půdy činí 84,5 %. Plocha kritického bodu je 86,2 ha. SSZ
Vlčnov - Podhájčí Přítok přívalových vod od polní trati Podhájčí. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 10,5 %, podíl orné půdy činí 68,1 %. Plocha kritického bodu je 140,8 ha. SZ
Vlčnov - povodí pravostranného přítoku Přítok přívalových vod z povodí Bezejmenného toku. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 9,6 %, podíl orné půdy činí 61,8 %. Plocha kritického bodu je 109,3 ha. S
Vlčnov - povodí Vlčnovského potoka Přítok přívalových vod z povodí Bezejmenného toku. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 7,5 %, podíl orné půdy činí 96,6 %. Plocha kritického bodu je 607,8 ha. SSV

 Vstiek

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Radějov metodou kritických bodů

 

Seznam významných vodních nádrží ovlivňujících odtokové poměry na území obce

ID (DIBAVOD)

Název

Vodní tok

Plocha [ha]

Účel

Vlastník; kontakt

Správce; kontakt
413011290002

Běžná nádrž

Nepojmenovaný
(409190001200)

0,81