Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města:

  • Policii ČR, obvodní oddělení Valašské Klobouky
  • Správu silnic, pracoviště Zlín

o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Valašské Klobouky.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města.

Osoby na území města budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Vzhledem k poloze města Brumov-Bylnice ležící v těsné blízkosti 3 toků je velmi obtížné určit objízdnou trasu. Při jejím určování za povodňové situace je nezbytné vždy analyzovat situaci na jednotlivých vodních tocích společně s pravděpodobnou budoucí predikcí vývoje.
V případě rozvodnění Brumovky a zneprůjezdnění silnice č. 57 lze využít silnici č. 495 ve směru Štítná n. Vláří-Popov a pokračovat dále po silnici ve směru Slavičín – Vlachovice – Valašské Klobouky – Brumov-Bylnice.
V případě, kdy dojde taktéž k zaplavení silnice č. 495 ve směru na Štítná n. Vláří-Popov rozvodněním Vláry, nastává problém s možností evakuace. Je proto nezbytné (při potenciálním ohrožení) bedlivě sledovat stav vodotečí a případnou potřebu evakuace nepodcenit (popř. jiných činností spojených s potřebou použití silniční komunikace). »
Dopravní omezení na území města Brumov-Bylnice
Objízdné trasy na území  města Brumov-Bylnice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.