Charakteristika zájmového území

Obec Březina se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice. K 1. 1. 2017 zde žilo 1011 obyvatel.

Katastr obce se dělí do dvou katastrálních území, Březina u Křtin a Proseč u Březiny. Na území obce se nachází dvě základní sídelní jednotky (ZSJ), a to Březina a Proseč.

Řešené území se nachází v relativně kopcovitém terénu, přičemž velké procento plochy katastru je tvořeno lesními pozemky. Zástavba má charakter převážně rodinných domů se zahradami. V obci se nachází základní škola, obecní knihovna, Sokol, sbor dobrovolných hasičů či lesní školka Dobroděj. 

Celková rozloha řešeného území činí cca 683 ha. Níže uvedená tabulka popisuje rozlohu a procentuální podíly jednotlivých ploch využití půdního fondu, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (60,06 %). Zemědělská půda zaujímá 229,11 ha, tedy v součtu 33,54 % rozlohy, přičemž velkou část zemědělské půdy tvoří orná půda. Zbytek plochy dále tvoří ostatní plochy (4,43 %). Zastavěné a vodní plochy tvoří pouze zlomek území, a to necelá dvě procenta.

Využití pozemků v obci Březina (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha [ha]  Zastoupení [%]
Orná půda 183,53 26,86
Zahrady 16,16 2,39
Sady 2,88 0,42
Trvalé travní porosty 26,54 3,88
Lesní půda 410,35 60,06
Vodní plochy 1,06 0,16
Zastavěné plochy 12,39 1,81
Ostatní plochy 30,28 4,43
Celková výměra k.ú. 683,19 100

 

Katastrální území obce Březina

Výškové poměry na území obce Březina

Sklonitostní poměry na území obce Březina

Geomorfologické, geologické a klimatické poměry na území obce Březina

V rámci geomorfologického členění spadá zájmové území do provincie Česká Vysočina, subprovincie Českomoravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina a celku Drahanská vrchovina. Severovýchodní část katastru náleží do podcelku Konická vrchovina a okrsku Hornoříčská vrchovina. Naopak západ katastru náleží do celku Moravský kras a okrsku Ochozské plošiny. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 300–500 m n. m. Nejvyšším bodem v zájmovém území je vrch Vysoká o nadmořské výšce 493 metrů.

Z geologického hlediska je území obce z velké části tvořeno sedimenty. V okolí vodních toků se typově jedná o nezpevněné sedimenty, co se týče hornin, jsou zde hlavně nivní sedimenty. Zastavěné plochy v obci se nachází hlavně na jílovitém až písčitém podloží, ale vzácně zde můžeme nalézt i štěrky. Severně od intravilánu již začíná jílovito-písčité podloží přecházet na spraš až sprašovou hlínu. Naopak na jih od intravilánu se vyskytují jílovité břidlice. V západní zalesněné části katastru, v okolí vrchu Vysoká, jsou typově sedimenty zpevněné, kterým v této oblasti dominuje vápenec. 

Katastr obce Březina spadá do mírně teplých klimatických oblastí MT9 a MT10. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem, přechodným obdobím s krátkým, mírným až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká a mírná s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 300-400 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7-9 °C. 

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT9 a MT10

Charakteristika
MT9 MT10
Počet letních dnů 40–50 40–50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140–160 140–160
Počet mrazových dnů 110–130 110–130
Počet ledových dnů 30–40 30–40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-3)–(-4) (-2)–(-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17–18 17–18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100–120 100–120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60–80 50–60
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až říjen) 400–450 400–450
Srážkový úhrn v zimním období (říjen až březen) 250–300 200–250