Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce Březina je Ochozský potok.

Vodní toky na území obce Březina

Ochozský potok
Ochozský potok pramení jihovýchodně od intravilánu obce Březina v části Proseč. Na východ od tohoto místa se nachází bezejmenný kopec s nadmořskou výškou 519,6 m. Potok dále pokračuje do zastavěné části obce, kde je ale hned zkraje intravilánu zatrubněn. K zatrubnění potoka došlo v roce 1928, přičemž rekonstrukce zatrubnění proběhla začátkem roku 2018. Toto zatrubnění pokračuje v západním směru přes celou obec a končí u domu č.p. 13. Odtud již Ochozský potok pokračuje jihozápadně přes zemědělské a v menší míře lesní pozemky. V celém výše zmíněném úseku je ve správcovství obce Březina. Správcovství se mění v místě propustku pod silnicí 2. třídy II/373. Od tohoto místa je potok ve správě Lesy České republiky, s. p. Odtud potok teče jihozápadním směrem až na hranici katastru obce, který opouští cca v ř.km 3,805.

Křtinský potok
Křtinský potok pramení severně od obce Březina v obci Bukovina u Křtin. Od pramene teče jižním směrem kolem intravilánu obce Bukovina a následně se v ř.km 13 dostává na území obce Březina. Zde ovšem nepokračuje dále do intravilánu, ale cca 500 metrů teče po hranicích katastru. Odtud se stáčí směrem na severozápad a teče přes intravilán městyse Křtiny. Za intravilánem se potok stáčí k Březině a opět tvoří hranice katastru v ř.km cca 7,24 - 9,45. Potok je od pramene až po ř.km 5,331 ve správcovství Lesy České republiky, s. p. Celková délka toku je 15,528 km, plocha povodí je cca 70 km².