Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Černošice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Chýně.

Osoby na území obce Chýně budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Komunikace vedoucí po hrázích obou hlavních rybníků jsou umístěny nad výškou rozlivu Q100, stejně tak ostatní místní komunikace v intravilánu. Při přívalových srážkách nicméně může dojít k zaplavení a uzavření dvou ulic v intravilánu obce - Březové a Okružní. Objízdné trasy povedou přes ostatní místní komunikace a budou stanoveny operativně v součinnosti s Policií ČR. »
Dopravní omezení na území obce Chýně
Objízdné trasy na území obce Chýně

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.