Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hlavní 200, 253 03 Chýně
Tel.: 311 670 595, mob.: 725 486 854 (starosta)
E-mail: ou@chyne.cz
Podskalská 1290/19, Praha 2
Tel:
 221 982 521 (ústředna)

Fax: 251 640 607
E-mail:
 podatelna@mestocernosice.cz


Vodoprávní úřad 
Vedoucí odboru: JUDr. Markéta Fialová
Tel: 221 982 325, mob.: 602 342 649 - pro případ povodní

E-mail: zivotni@mestocernosice.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Vedoucí odboru: Ing. Josef Keřka, Ph.D.

Tel.: 257 280 396, mob.: 606 787 764
E-mail: kerka@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra