Charakteristika zájmového území

Hlušice je obec nacházející se v Královéhradeckém kraji, patřící pod SO ORP Nový Bydžov. V obci žije více jak 700 obyvatel.

Obec je ohrožována pravostranným přítokem Zábědovského potoka. Prameniště vodního toku je tvořeno dvěma výtoky z hlavníků melioračního systému soustředěného do toku, který vzápětí vtéká do zatrubnění a podtéká komunikaci. Povodí přítoku je několik hektarů rozlehlých zemědělsky obhospodařovaných pozemků, které v případě výpadku extrémních srážek nebo při náhlém odtání představují hlavní potenciální nebezpečí pro přilehlou zástavbu. Celková délka pravostranného přítoku až po zaústění do Zabědovského potoka je cca, 3,5 km. Pravostranný přítok zaúsťuje do Zabědovského potoka zprava v cca ř. km 8,1. Zábědovský potok ústí do Cidliny (Adonix spol. s r. o, 2004).

Geomorfologické členění:  
Systém: Hercynský  
Provincie:
Česká vysočina   
Subrovincie:
Česká Tabule  
Oblast:
Východočeská tabule         
Celek:
Východolabská tabule         
Podcelek:
Cidlinská tabule

Východolabská tabule je sz. částí Východočeské tabule. Celková rozloha činí 1 689 km2. Střední výška činí 251,5 m. Východolabská tabule má charakter ploché pahorkatiny v povodí Labe a Cidliny. Vyskytují se zde slínovce, jílovce, spongility, pískovce svrchní křídy. Zároveň je zde možné najít pleistocenní říční terasy, údolní nivy Labe a Cidliny. Existují zde také sprašové pokryvy a přesypy navátých písků.

Ve východní části intravilánu protéká Mlýnská Cidlina, která se odděluje severně od obce z vodního toku Cidlina.

Obce zapojené do projektu "Protipovodňová opatření obcí regionu Cidlina"
Obce zapojené do projektu "Protipovodňová opatření obcí regionu Cidlina"