Charakteristika zájmového území

Obec Hradec nad Svitavou se nachází v jihovýchodní části Pardubického kraje, jižně od města Svitavy, které je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Obec se rozkládá na jednom katastrálním území – Hradec nad Svitavou. V obci je evidováno 1697 obyvatel (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, data k 31.12.2018).

Katastrální území obce Hradec nad Svitavou

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se rozkládá v jižní části Svitavské pahorkatiny, v podcelku Českotřebovská vrchovina. Obec leží mezi Kozlovským a Hřebečovským hřbetemÚstecké brázdě, v nadmořské výšce asi 420 m. Při východní hranici území obce dosahuje terén nadmořské výšky až 500 m.

Svitavská pahorkatina leží převážně na slínovcích, prachovcích, spongilitech a pískovcích svrchní křídy, s lokalitami neogenních mořských a říčních a pleistocenních říčních (proluviálních) a navátých (eolických) sedimentů. Je zde rozčleněný erozně denudační, místy erozně akumulační povrch v oblasti křídových antiklinál, synklinál a okrajových sedimentárních stupňovin, charakterizovaný zejména plochými kuestami, strukturně denudačními plošinami a pleistocenními říčními terasami vodních toků.

Zájmová oblast spadá dle hydrogeologické rajonizace do rajonu č. 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy, jenž představuje významný vodní útvar se značnými zásobami podzemní vody, které jsou vodárensky využívány pro zásobování města Brna a okolí pitnou vodou.


Struktura půdního fondu

V nivě řeky Svitavy se vyvinuly fluvizemě, u drobných přítoků se vyskytují převážně gleje. Východní část území tvoří kambizemě a v západní části převažují oglejené luvizemě.

Katastrální území obce má rozlohu 2 471,03 ha. Z celkové výměry katastrálního území obce tvoří orná půda 60 %, lesní pozemky 15 %, trvalý travní porost 11 % (údaje k 31. 12. 2018, zdroj: ČSÚ, veřejná databáze).

Využití pozemků v obci Hradec nad Svitavou (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1486,7 ha 60,2 %
Chmelnice 0 ha 0,0 %
Vinice 0 ha 0,0 %
Zahrady 59,9 ha 2,4 %
Sady 3,9 ha 0,2 %
Trvalé travní porosty 286,4 ha 11,6 %
Lesní půda 377,2 ha 15,3 %
Vodní plochy 17,0 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 27,2 ha 1,1 %
Ostatní plochy 212,7 ha 8,6 %
Celková výměra k.ú. 2471,0 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) leží obec v mírně teplé klimatické oblasti MT3.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti MT3

Charakteristika MT3
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160
Počet ledových dnů40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a víceSrážkový úhrn v zimním období [mm] 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]  350 - 450
 Srážkový úhrn v zimním období [mm]  250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50