Charakteristika zájmového území

Obec Hrádek se nachází nedaleko česko-rakouských hranic asi 20 km jihovýchodně od města Znojma. Leží v bývalém okrese Znojmo, v Jihomoravském kraji. Polohou kolem 200 m n. m je částí Jižní Moravy, kde jsou velmi dobré podmínky pro pěstování zeleniny a vinné révy. Jižní stranou obce protéká řeka Dyje, která se svými pěknými meandry je vhodná ke koupání a rybaření.

V současné době zde žije 915 trvale žijících občanů (k 1.1. 2014). Rozloha obce Hrádek činí 2 169 ha, z toho zemědělská půda je 1 982 ha (91,4 %), lesní půda 113 ha (5,2 %), vodní plochy zabírají 31 ha (1,4 %) a zastavěná plocha činí 22 ha (1,0 %).

Na území obce se vyskytují říční a nivní sedimenty-hlína, písek, štěrk. Z hlediska půd se v okolí Dyje nachází fluvizemě, na okolních polích a v obci pak černozemě. Obec spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Dyje s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf je zde tedy rovinatý, na severu se mírně zvedá do pahorkatiny. 

Krajina kolem řeky je komplexem zachovalých lužních lesů a jiných mokřadních stanovišť. Nachází se zde také jedna evropsky významná lokality a to Meandry Dyje.

Dle Quitta leží Hrádek v klimatické oblasti T4, která se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem, s mírnou, teplou a suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je zde kolem 9-10 °C a průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300 až 350 mm.

Územím obce protéká řeka Dyje, která teče na pomezí Rakouska (Dolní Rakousy) a Česka (Jihomoravský kraj), převážně po českém území. Délka toku činí 235,4 km a plocha povodí je13 419 km². Je nejdelším přítokem Moravy. V LG Hevlín má Dyje průměrný roční průtok 11,7 m3.s-1. Dalšími toky na území obce je kanál Krhovice-Hevlín a Stará Dyje (Mlýnská strouha).