Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Krchleby jsou při povodních ohrožovány 4 objekty v části Chedrbí (jeden z nich leží na katastru Krchleby) a dále objekty mlýna v Krchlebech, které leží v záplavovém území řeky Klejnárky při Q100. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost. »

V záplavovém území vodních toků na území obce se nenachází významné objekty, které by při povodni mohly být rizikové z hlediska úniku nebezpečných látek.

 

Ohrožené » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 Ohrožené objekty
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Krchleby.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Krchleby u předsedy povodňové komise obce.