Hydrologické údaje

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Krchleby se na Klejnárce nachází hlásný profil kategorie B. Profil je umístěn u mostu na místní komunikaci v části Chedrbí. SPA vyhlašované v tomto profilu platí pro celý tok Klejnárky, přičemž kritická místa na toku se nacházejí v Močovicích a Církvicích. Zhruba 600 m od hlásného profilu směrem proti proudu se na Klejnárce nachází limnigrafická stanice ČHMÚ. Data naměřená touto stanicí jsou dostupná na adrese http://meteo.libordanes.cz/m/1768295087.htm

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Klejnárka-Chedrbí (kat. B, č. 47) » (aktuální stav hladiny)

Profil Klejnárka, Chedrbí (č. 47)
Plocha povodí 92,56 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 0,460
Průměrný roční stav (cm) -
N-leté průtoky (m3/s)  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
6,3 16,4 22,2 39,5 48,6

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B, Klejnárka – Chedrbí

SPA
Vodní stav [cm]
Průtok [m3/s]
Bdělost 130 21,5
Pohotovost 160 32,4
Ohrožení 180 40,7

 

Další, nově vybudovaný, hlásný profil na Klejnárce se nachází na mostě přes Klejnárku v obci Opatovice. Jedná se o hlásný profil kategorie C, který je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem. Vzhledem k umístění profilu, kdy plocha povodí závěrového profilu Klejnárky v Opatovicích činí 17,5 % plochy povodí profilu Klejnárky v Chedrbí, je třeba při povodňových situacích na toku sledovat i situaci v povodí Senetínského, Vranidolského a Paběnického potoka, které jsou významnými přítoky Klejnárky, do které ústí až pod sledovaným profilem v Opatovicích.

Stupně povodňové aktivity hlásný profil kategorie C, Klejnárka-Opatovice »

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 40
Pohotovost 60
Ohrožení 90

 


Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 
 Hlásné profily