Charakteristika zájmového území

Obec Libotenice se nachází v Ústeckém kraji. Leží necelých 8 km jihovýchodně od Litoměřic na levém břehu řeky Labe. Obec leží v nadmořské výšce cca 151 m n. m. plošině České tabule. Obec Libotenice leží na území CHKO České středohoří v SO ORP Roudnice nad Labem. Dle posledních údajů bylo v obci k 1. 1. 2018 evidováno 436 obyvatel. 

Využití pozemků v obci Libotenice

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 45,8 %
Orná půda 88,5%
Zahrady a ovocné sady 1 %
Trvalé travní porosty 1 %
Lesní půda 36,9 %
Zastavěné plochy 1 %
Vodní plochy 7,6 %
Ostatní plochy 8,9 %
Celková výměra k. ú. 572,2 ha

 

 Katastrální území obce Libotenice

Katastrální území obce spadá do geomorfologického celku Česká tabule, podcelku Terezínská kotlina a okrsku Lovosická kotlina. Nejvyšším vrcholem katastrálního území obce je Mrchový kopec (211 m n. m.), nacházející se cca 1,5 km severozápadně od intravilánu obce Libotenice. Převažujícím půdním typem jsou velmi úrodné černozemě, a to zejména na západě katastru, dále na jih a sever území zasahují půdy vyvinuté na sypkých sedimentech - regozemě, v okolí vodních toků jsou pak převažující modální fluvizemě.

Dle Quittovy stupnice patří Libotenice do klimatické oblasti označované T2, tedy teplé. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 9 °C. Průměrná měsíční teplota v červenci je vyšší než 19 °C. Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 450-500 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn., že nejvíce naprší v létě 40 %, na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě 15 %.

Charakteristika teplé podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50