Jednací řád povodňové komise

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Podolí

2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise

3. Komise je v době povodně povodňovým orgánem na území obce Podolí

4. Sídlem povodňové komise je Obecní úřad Podolí, v případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa

 

Čl. 2

Činnost komise

1.  Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Podolí

 

 

Čl. 3

Svolání komise

1. Povodňovou komisi svolává předseda povodňové komise

2. Povodňová komise se schází

- za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace

- mimo povodeň k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi

3. Předseda povodňové komise je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy nebo některého člena povodňové komise

4. Povodňová komise se svolává písemně, v naléhavých případech telefonicky, emailem nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky HZS a policie ČR

 

 

Čl. 4

Jednání komise

1. Jednání povodňové komise řídí předseda, případně místopředseda povodňové komise

2. O jednání komise sestavuje zápis pověřený člen povodňové komise

3. Zápis podepsaný předsedou povodňové komise je předán všem členům komise do 14 dnů po zasedání

4. Za povodňové situace jsou závěry povodňové komise předávány členům operativně prostřednictvím faxů, emailů, pokud nejsou předány osobně.

5. Písemné zprávy a podklady pro jednání povodňové komise se předkládají předsedovi povodňové komise, a to nejpozději týden před zasedáním komise. Za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání povodňová komise k písemným zprávám a podkladům se připojí formulace návrhu usnesení, které má povodňová komise přijmout

6. Povodňová komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení

7. Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda povodňové komise

8. Členové povodňové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání povodňové komise

9. Povodňová komise je schopná činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení minimálně nadpolovičního počtu členů komise, v případě nebezpečí z prodlení rozhoduje předseda nebo místopředseda povodňové komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy informováni, pokud možno předem, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem aj.)

 

Čl. 5

Platnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabyl platnosti schválením povodňové komise dne __________

 

 

____________________________________

Předseda povodňové komise obce Podolí