Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Rozdrojovice je při povodni ohrožováno přibližně 71 budov, které trvale obývá přibližně 180 obyvatel. Ohrožené objekty byly stanoveny na základě předchozí zkušenosti z historických povodní a z analýzy drah soustředěného povrchového odtoku při přívalových povodních. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožené objekty na území obce Rozdrojovice - agregované

Ohrožené objekty na území obce Rozdrojovice

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území obce Rozdrojovice
Kontaminovaná místa na území obce Rozdrojovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v oblastech ohrožené přívalovými povodněmi nebo povodněmi mimo stanovené záplavové území (Q5, Q20, Q100), zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v ohrožené oblasti nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Rozdrojovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Rozdrojovice u předsedy povodňové komise obce.