Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice
Tel.: 606 073 667, 606 073 668
E-mail: urad@rozdrojovice.cz
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Tel: 541 422 311
Fax: 541 230 633
E-mail: posta@radnice.kurim.cz

Vodoprávní úřad – vedoucí odboru: Ing. František Macek
Tel: 541 422 313, 775 577 826
E-mail: macek@kurim.cz

 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra