Charakteristika zájmového území

Obec Svésedlice leží 12 km východně od města Olomouce, v nadmořské výšce okolo 280 m.  Ve středu návsi stojí kaple, která tvoří prostorovou dominantu. Zástavba zemědělských usedlostí má charakteristický ráz hanáckého osídlení. K 1. 1. 2015 žije v obci přibližně 197 obyvatel.

 Letecký snímek Svésedlic

Obec Svésedlice na leteckém snímku

Prameny se o Svésedlicích poprvé zmiňují roku 1370. Tehdy Svésedlice získal vladyka Medvědek, též zvaný Vlček z Tršic od Unky a Viknana z Majetína výměnou za třetinu Tršic a část vesnice Bělé. V roce 1990 se vesnice po letech integrace k Přáslavicím a posléze k Velké Bystřici osamostatnila.

Obcí vede cyklistická "Jantarová stezka" značená č. 5. Novodobou dominantu obce tvoří 45 m vysoký stožár s vysílačem EUROTEL. Obec Svésedlice je členem sdružení obcí v rámci mikroregionu "Bystřička". V obci se nachází základní služby, restaurace, knihovna. Působí zde SDH. Obec je plně plynofikována, nachází se zde také ČOV  a kanalizace. Sportovní vyžití ve Svésedlicích umožňuje fotbalové a nohejbalové hřiště.

Využití pozemků v obci Svésedlice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 252.3 ha 83.3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 4.8 ha 1.6 %
Sady 1.7 ha 0.6 %
Trvalé travní porosty 10.1 ha 3.3 %
Lesní půda 2.9 ha 1 %
Vodní plochy 3.1 ha 1 %
Zastavěná plochy 4.6 ha 1 %
Ostatní plochy 23 ha 7.6 %
Celková výměra k.ú. 302.8 ha 100 %

Z hlediska geologie leží obec na kvartérních horninách (hlíny, spraše, písky, štěrky). Geomorfologicky náleží do krkonošsko-jesenické subprovincie, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník a podcelku Tršická pahorkatina. Na území správního obvodu obce Svésedlice z půdních typů převládají modální hnědozemě, v oblasti toku Beroňka pak fluvizemě.  Dle Quittovy klasifikace náleží obec Svésedlice do teplé oblasti.

Obcí Svésedlice protéká vodní tok Beroňka, který do obce vtéká ze severovýchodu. Na jeho toku je vybudována malá vodní nádrž a rybník. Ve Velkém Týnci se Beroňka vlévá do Týnečky.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50-60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160-170
Počet mrazových dnů 100-110
Počet ledových dnů 30-40
Průměrná teplota v lednu -2 °C - (-3 °C)
Průměrná teplota v červenci 18 °C - 19 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50