Charakteristika zájmového území

Obec Svésedlice leží 12 km východně od města Olomouce, v nadmořské výšce okolo 280 m.  Ve středu návsi stojí kaple, která tvoří prostorovou dominantu. Zástavba zemědělských usedlostí má charakteristický ráz hanáckého osídlení. K 1. 1. 2019 žilo v obci přibližně 200 obyvatel.

 

Obec Svésedlice na leteckém snímku

Prameny se o Svésedlicích poprvé zmiňují roku 1370. Tehdy Svésedlice získal vladyka Medvědek, též zvaný Vlček z Tršic od Unky a Viknana z Majetína výměnou za třetinu Tršic a část vesnice Bělé. V roce 1990 se vesnice po letech integrace k Přáslavicím a posléze k Velké Bystřici osamostatnila.

Obcí vede cyklistická "Jantarová stezka" značená č. 5. Novodobou dominantu obce tvoří 45 m vysoký stožár s vysílačem Telefónica O2. Obec Svésedlice je členem sdružení obcí v rámci mikroregionu "Bystřička". V obci se nachází základní služby, restaurace, knihovna. Působí zde SDH. Obec je plně plynofikována, nachází se zde také ČOV  a kanalizace. Sportovní vyžití ve Svésedlicích umožňuje fotbalové a nohejbalové hřiště. Zdaleka nejvíce je na katastrálním území zastoupena orná půda (83,4 %), za níž s velkým odstupem následují trvalé travní porosty.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 302,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (252,3 ha) a ostatní plochy (23 ha). Zbytek plochy tvoří trvalé travní porosty (10,1 ha), zahrady (4,8 ha), zastavěné plochy (4,6 ha), vodní plochy (3,1 ha), lesní půda (2,9 ha) a sady (1,7 ha)

Využití pozemků v obci Svésedlice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 252.3 ha 83.3 %
Zahrady 4.8 ha 1.6 %
Sady 1.7 ha 0.6 %
Trvalé travní porosty 10.1 ha 3.3 %
Lesní půda 2.9 ha 1 %
Vodní plochy 3.1 ha 1 %
Zastavěná plochy 4.6 ha 1.5 %
Ostatní plochy 23 ha 7.6 %
Celková výměra k.ú. 302.8 ha 100 %

Obcí Svésedlice protéká vodní tok Beroňka, který do obce vtéká ze severovýchodu. Na jeho toku je vybudována malá vodní nádrž a rybník. Ve Velkém Týnci se Beroňka vlévá do Týnečky.

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území obce do krkonošsko-jesenické subprovincie, Jesenické oblasti, celku Nízký Jeseník a podcelku Tršická pahorkatina. V geologickém podloží se nachází převážně kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky).  Z půd zde převládají modální hnědozemě, v oblasti toku Beroňka pak fluvizemě. 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000)  náleží obec Svésedlice do teplé oblasti T2.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50