Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Zastavěným územím obce Svésedlice protéká tok Beroňka, který pramení na území sousední obce Přáslavice. Délka toku je zhruba 6,8 km. V obci Velký Týnec se Beroňka vlévá do Týnečky. Přímo na Beroňce se nachází dvě malé vodní nádrže, z toho jedna leží nad obcí a druhá pod obcí. Další dvě malé retenční nádrže, jejichž odtoky ústí také do Beroňky, jsou umístěny v blízkosti nájezdu na rychlostní silnici R35. Pátá nádrž ve správě Českomoravského rybářského svazu se nachází na bezejménném přítoku Týnečky v JV části katastru obce mimo zastavěná území.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

 

Na území obce Svésedlice se nenachází měrný profil kategorie A ani B, ani kategorie C s automatickým hladinoměrným čidlem. Pro potřeby obce lze využít obcí stanovené povodňové stupně na vodním toku Beroňka, které jsou zaznačeny na mostu v centru obce. »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C, Beroňka, Svésedlice »

SPA
Vodní stav (cm)
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 90
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Hlásné profily směrodatné pro území obce Svésedlice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.