Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Svésedlice 

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Svésedlice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Zastavěným územím obce Svésedlice protéká vodní tok Beroňka, který pramení na území sousední obce Přáslavice. Délka toku je zhruba 6,8 km. V obci Velký Týnec se Beroňka vlévá do Týnečky. Přímo na Beroňce se nachází dvě malé vodní nádrže, z toho jedna leží nad obcí a druhá pod obcí. Další dvě malé retenční nádrže, jejichž odtoky ústí také do Beroňky, jsou umístěny v blízkosti nájezdu na rychlostní silnici R35. Pátá nádrž ve správě Českomoravského rybářského svazu se nachází na bezejmenném přítoku Týnečky v JV části katastru obce mimo zastavěná území.

Nejvýznamnější vodní toky na území obce Svésedlice

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Svésedlice

Přehled vodních nádrží na území obce Svésedlice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce se nachází pět vodních děl. Pozornost je třeba věnovat zejména rybníku Petrovec nad obcí, u kterého došlo v minulosti k přetékání hráze vlivem zanesení splaveninami z přívalových srážek, a také nádrži na jižním okraji obce, které mohou právě v případě zanesení nebo havárie, např. protržení hráze, negativně ovlivnit odtokové poměry na území obce.