Hydrologické údaje

Nejvýznamnější vodní toky na území obce Svésedlice

 

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Zastavěným územím obce Svésedlice protéká vodní tok Beroňka, který pramení na území sousední obce Přáslavice. Délka toku je zhruba 6,8 km. V obci Velký Týnec se Beroňka vlévá do Týnečky. Přímo na Beroňce se nachází dvě malé vodní nádrže, z toho jedna leží nad obcí a druhá pod obcí. Další dvě malé retenční nádrže, jejichž odtoky ústí také do Beroňky, jsou umístěny v blízkosti nájezdu na rychlostní silnici R35. Pátá nádrž ve správě Českomoravského rybářského svazu se nachází na bezejmenném přítoku Týnečky v JV části katastru obce mimo zastavěná území.

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Svésedlice se nenachází měrný profil kategorie A, B, ani C s automatickým hladinoměrným čidlem. Pro potřeby obce lze využít obcí hlásný profil kategorie C Svésedlice (Beroňka) s obcí stanovenými povodňovými stupni na mostní konstrukci v centru obce. » 
Hlásné profily směrodatné pro území obce Svésedlice

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.