Druh a rozsah ohrožení

PŘIROZENÁ POVODEŇ

Na území obce Vyškovec je malá pravděpodobnost vzniku všech druhů přirozených povodní. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Více viz Hydrologické údaje.

 

PŘIROZENÁ POVODEŇ OVLIVNĚNÁ MIMOŘÁDNÝMI PŘÍČINAMI

Povodňovou situaci mohou při svém ucpání výrazně ovlivnit všechny mostky a propustky na vodních tocích na území obce. Nebezpečné ledové jevy se mohou vyskytnout na všech jezových zdržích, nekapacitních mostních profilech, mostech se středními pilíři a lávkách. Více viz Hydrologické údaje.

 

ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ

Na vodních tocích na území obce se nenachází žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu.