Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Na území obce Vyškovec nastává I. SPA - stav bdělosti:

  • při vydání výstrahy ČHMÚ
  • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
  • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
  • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Na území obce Vyškovec je II. SPA vyhlašován – stav pohotovosti:

  • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
  • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
  • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Uherský Brod nebo povodňovou komisí Zlínského kraje)

Na území obce Vyškovec je III. SPA vyhlašován – stav ohrožení:

  • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
  • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
  • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně

 

ORIENTAČNÍ VYHLAŠOVÁNÍ SPA PODLE DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 10 30 30 50

Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu obce v sekci Srážkoměry.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními (https://hydro.chmi.cz/hpps/srz).