Charakteristika zájmového území

Město Brandýs nad Orlicí se nachází v Pardubickém kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí. Katastrální území sousedí s katastry obcí Mostek, Podlesí, Orlické Podhůří, Sudislav nad Orlicí, Oucmanice a Zářecká Lhota. V současnosti zde žije 1 345 obyvatel a velikost katastru činí 432,7 ha.

Katastrální území města Brandýs nad Orlicí

Většina zastavěného území leží na svahu nedaleko zříceniny hradu Brandýs nad tokem Tichá Orlice a má charakter převážně rodinných domů se zahradami, bytových domů a statků doplněné o větší průmyslové komplexy. Městem neprochází žádné významné silnice, se silnicí II. třídy (II/312) spojující Choceň s Hanušovicemi je Brandýs nad Orlicí spojen pouze místními komunikacemi. Údolím Tiché Orlice na jižním okraji katastrálního území prochází jedna z nejvytíženějších železničních tratí v České republice spojující Prahu s Českou Třebovou.

Co se týče využití půdy na území města Brandýs nad Orlicí, tak převažují lesní komplexy nad trvalými travními porosty. V menší míře se zde vyskytují zahrady a orná půda, chmelnice a vinice se na katastrálním území nevyskytují.

Využití pozemků ve městě Brandýs nad Orlicí (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha [ha]
Zastoupení [%]
Orná půda 47.1 10.9
Chmelnice 0 0
Vinice 0 0
Zahrady 34.6 8
Sady 1.7 0.4
Trvalé travní porosty 101 23.3
Lesní půda 156.1 36.1
Vodní plochy 18.1 4.2
Zastavěné plochy 14.8 3.4
Ostatní plochy 59.4 13.7
Celková výměra k.ú. 432.7 100

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Město leží ve svažitém terénu, z geomorfologického hlediska se nachází v provincii Česká vysočina, subprovincii Česká tabule, oblasti Východočeská tabule. Střední a východní část katastru se nachází v celku Svitavská pahorkatina a podcelku Českotřebovská vrchovina. Západní část katastru se nachází v celku Orlická tabule a podcelku Třebechovická tabule. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje převážně mezi 300 – 400 m n. m. Nejvyšším bodem v katastru je bezejmenný vrch o nadmořské výšce 415 m ležící na západě území a nejníže protéká Tichá Orlice (okolo 300 m n. m.). Převýšení mezi nivou a nejvyššími polohami činí cca 100 metrů, což odpovídá charakteru členité pahorkatiny.

Prudké severní i jižní svahy nad Tichou Orlicí jsou tvořeny pískovci a slínovci Českého Masivu křídového stáří, které jsou ve vyšších a méně ukloněných polohách překryty spraší. Široká niva Tiché Orlice i jejích přítoků je tvořena kvartérními fluviálními sedimenty.

Půdní charakteristiky

Na prudkých pískovcových svazích se vyvinuly pararendziny litické i suťové. V severní části území se nachází zejména hnědozemě a kambizemě, na kterých se v současnosti nachází lesní komplexy a trvale travní porosty. Na fluviálních sedimentech unášených menšími vodními toky (Dolenský či Loukotnický potok) se vyvinuly gleje, zatímco v rozsáhlé nivě Tiché Orlice se vytvořila fluvizemě.

Klimatické charakteristiky

Katastr Brandýsa nad Orlicí spadá pod mírně teplou klimatickou oblast MT9. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírnou a suchou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 650 - 750 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7 - 8 °C.

Charakteristika klimatické oblastí MT9

Charakteristika MT9
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50