Způsob vyžádání pomoci při povodni

Povodňový orgán města Brandýs nad Orlicí může požádat povodňový orgán vyššího stupně (Povodňový orgán ORP Ústí nad Orlicí) o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán (povodňová komise ORP Ústí nad Orlicí), který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňové komise města Brandýs nad Orlicí nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům:

  • datum a čas převzetí
  • rozsah spolupráce
  • ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize

Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona, přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu činnost povodňové komise podléhá zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Oprávnění k vyhlášení krizových stavů mají hejtman Pardubického kraje a Vláda České republiky (předseda Vlády České republiky) podle následujících zásad:

Zásady pro vyhlašování krizových stavů

Název

Norma - zákon

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Nouzový stav

Ústavní zákon
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

Vláda

(předseda vlády)

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

  • celý stát
  • omezené území státu

Nejdéle 30 dnů

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

Hejtman kraje

Jsou-li v případě živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

  • celý kraj
  • část kraje

Nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)