Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Bystřice je při povodni ohrožováno zhruba 67 budov, které trvale obývá zhruba 136 obyvatel, z toho 15 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Ohrožené objekty představují obytné, veřejné, rekreační a průmyslové budovy. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Při povodni významného rozsahu je potenciálně ohroženo dalších 21 budov a 325 osob. »
Ohrožené objekty na území města Bystřice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází pět ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). 
Ohrožující objekty na území města Bystřice
Kontaminovaná místa na území města Bystřice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Bystřice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Bystřice u předsedy povodňové komise obce.