Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Bystřice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé katastrální území města spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Nejvýznamnější vodotečí je Konopišťský potok. Tento vodní tok pramení nedaleko Votic ve výšce 628 m n. m. a ústí v Poříčí nad Sázavou do Sázavy ve výšce 264 m n. m. Celý tok měří 33,4 km a plocha povodí je 90,7 km2. V horní části toku napájí Konopišťský potok řadu rybníků, konkrétně na katastru Bystřice se jedná o Opřetický rybník nad intravilánem města, Splavský rybník přímo v Bystřici a dále po proudu Semovický rybník. Pro Bystřici představuje Konopišťský potok primární povodňové ohrožení.

Obyvatele na katastrálním území ohrožuje také Janovický potok, a to konkrétně osadu Mlýny v místní části Tvoršovice. Janovický potok měřící 29,3 km
pramení u Vrchotových Janovic a ústí v Týnci nad Sázavou do Sázavy. Plocha povodí této vodoteče dosahuje 159,2 km2.

Nejdelším vodním tokem na katastru je Chotýšanka (37,1 km). Ta však zasahuje zájmové území jen minimálně a nepředstavuje žádné ohrožení pro zdejší obyvatele. V řešené oblasti se dále nachází čtyři méně významné toky. Ty také protékají místními částmi, a jsou tedy rovněž zdrojem povodňového rizika. Jedná se o Nesvačilský potok protékající lokalitami Nesvačily a Tvoršovice, Líšenský potok protékající místní částí Líšno, Zahořanský potok ohrožující Drachkov a Zahořany a Strženecký potok protékající Stržencem, Hlivínem a Vojslavicemi. Tyto toky ústí do vodotečí zmíněných výše a mohou proto ovlivnit povodně v dalších sídlech po proudu.

N - leté průtoky v m3. s-1 – Konopišťský potok nad Líšenským potokem

N [let] 1 2 5 10 20 50 100
QN 9,4 13,0 18,3 22,6 27,2 33,6 38,9

zdroj: Povodňový plán správního obvodu města Bystřice, 2014

 

N - leté průtoky v m3. s-1 – Janovický potok nad Nesvačilským potokem

N 1 2 5 10 20 50 100
QN 9,1 13,3 19,8 25,0 30,9 39,1 45,8

zdroj: Povodňový plán správního obvodu města Bystřice, 2014

 

N - leté průtoky v m3. s-1 – Janovický potok nad Záhořanským potokem

N [let] 1 2 5 10 20 50 100
Q 8,2 12,0 17,8 22,5 27,8 35,2 41,3

zdroj: Povodňový plán správního obvodu města Bystřice, 2014

 

Vodní toky na území města Bystřice

Základní údaje o vodních nádržích na území města Bystřice

Přehled vodních nádrží na území města Bystřice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla"
Na vodních tocích na území města se nachází vodní dílo III. kategorie z hlediska TBD, která by mohlo v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Jedná se o Nesvačilský rybník na Nesvačilském potoce. Přímo v intravilánu obce Bystřice se nachází dvě vodní nádrže IV. kategorie, Splavský a Semovický rybník, které svou rozlohou přesahují zmiňovaný Nesvačilský rybník.