Charakteristika zájmového území

Obec Chotutice se nachází ve Středočeském kraji, přísluší do správního obvodu obce s rozšířenou působností Kolín. První doložená zmínka o obci pochází z roku 1100. V obci se nachází pracoviště praktického lékaře, lékaře pro děti a dorost a dům s pečovatelskou službou, veřejná knihovna, kulturní dům, hřiště a hřbitov. V Chotuticích je evidováno celkem 99 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno celkem 509 obyvatel. 

Přes Chotutice neprobíhá žádná silnice I. ani II. třídy. Silnice III/3343, která vede z obce Radim přes u Vrbčan napojuje na silnici I/12, spojující Prahu a Kolín. Přes Radim také vede silnice II/329, spojující Plaňany a Pečky. Chotutice leží na regionální železniční trati č. 012 spojující Pečky a Kouřim.

Využití pozemků v obci Chotutice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 320,1 ha 82,7 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 11,8 ha 3 %
Sady 9,5 ha 2,5 %
Trvalé travní porosty 6,3 ha 1,6 %
Lesní půda 1,3 ha 0,3 %
Vodní plochy 2,6 ha 0,7 %
Zastavěná plochy 10,7 ha 2,8 %
Ostatní plochy 24,6 ha 6,4 %
Celková výměra k.ú. 387 ha 100 %

chotutice_zm25

Chotutice na základní mapě 1:25 000

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží území do rozhraní České křídové pánve a Kutnohorského krystalinika. Plošně nejrozšířenější jsou v zájmovém území kvartérní sprašové pokryvy, které na severu překrývají křídové sedimenty (pískovce okraje České křídové pánve) a částečně i pleistocenní říční štěrky, v jižní části zájmového území však již překrývají proterozoické horniny (silně metamorfované migmatity a ortoruly Kutnohorského krystalinika). Tyto metamorfity jsou obnaženy na svazích v zařezaných údolích vodních toků. Také vrch Radim (268 m), nacházející se na pravém břehu Výrovky jihovýchodně od Chotutic, je tvořen těmito odolnými migmatity. Křídové pískovce, jílovce a slínovce v území vystupují pouze ostrůvkovitě. Podél vodních toků na dně údolí najdeme nivní a deluviofluviální sedimenty.

Geomorfologicky jižní část území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Středočeská tabule, celku Středolabská tabule, podcelku Českobrodská tabule a okrsku Kouřimská plošina. Severní část patří do podcelku Nymburská kotlina, okrsku Sadská rovina. Pro tuto oblast je charakteristický erozně denudační reliéf nízkých tabulí kvartérního stáří, se zařezanými údolími vodních toků. Půdní pokryv zájmového území odpovídá charakteru podloží, kdy na spraších jsou vyvinuty černozemě (modální, luvické i karbonátové), v údolí vodních toků najdeme fluvizemě (modální i glejové) a na svazích pak kambizemě.

Digitální model reliéfu obce Chotutice

 

 

Sklonitostní poměry na území obce Chotutice

 

Klimatické charakteristiky

Území obce Chotutice se rozkládá na jižním okraji České tabule, v nadmořské výšce 204 až 254 m n. m. Dle Quittova členění se jedná o teplou oblast T2, kdy průměrná roční teplota se pohybuje mezi 9 – 10 °C, průměrná lednová teplota pak mezi -2 a -3 °C a průměrná teplota v červenci se pohybuje v rozmezí 18 – 19 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 600 mm, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne 350 – 400 mm srážek.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50-60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160-170
Počet mrazových dnů 100-110
Počet ledových dnů 30-40
Průměrná teplota v lednu -2°C - (-3°C)
Průměrná teplota v červenci 18°C - 19°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50