Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kolín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce Chotutice.

Osoby na území obce Chotutice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce hrozí zejména zaplavení místních komunikací a silnicí III/3292 a III/3343 při přívalových povodních, které se tím stanou neprůjezdnými. V tomto případě se použijí pro průjezd ostatní nezaplavené místní komunikace a silnice III. třídy. Objízdná trasa je vedena po silnici II/329 mezi Radimí a Plaňany, a dále po silnici III/3291 a III/3344 mezi Radimí a Vrbčany. »
Dopravní omezení na území obce Chotutice
Objízdné trasy na území obce Chotutice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.