Charakteristika zájmového území

Obec Dešná leží v okrese Vizovice, ve správním obvodu ORP Vizovice ve Zlínském kraji. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 198 obyvatel. Velikost obce činí 216 ha.

Využití pozemků v obci Dešná (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 7 ha 3.2 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 7 ha 3.2 %
Sady 1 ha 0.5 %
Trvalé travní porosty 81 ha 37.5 %
Lesní půda 98 ha 45.4 %
Vodní plochy 0 ha 0 %
Zastavěná plochy 2 ha 1 %
Ostatní plochy 20 ha 9.2 %
Celková výměra k.ú. 216 ha 100 %

Obec Dešná na leteckém snímku se zvýrazněnými vodními toky

Obec leží na svazích toku Všeminky. Střední nadmořská výška obce se pohybuje převážně kolem 360 m n. m. Nejvyššími částmi obce je lokalita Oškerovy Paseky, které leží v nadmořské výšce 480 m n. m. Nejnižším bodem obce je poté údolí řeky Všeminky v nadmořské výšce 320 m n. m. Charakteristické pro ráz krajiny jsou zde pastviny a lesy. Území obce se nachází převážně ve 3. vegetačním stupni a lesy jsou tvořeny převážně smrkovými a bukovými porosty.

 

Digitální model reliéfu obce Dešná se znázorněním vodních toků

Z geomorfologického hlediska se katastrální území Dešné nachází v geomorfologické provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Slovenské-moravské Karpaty a celku Vizovická vrchovina. Okrskem je zde Rakovská pahorkatina. Krajinný ráz této pahorkatiny je charakteristický  erozně–denudačním (tedy erozní pochody, které zarovnávaly zemský povrch a tak snižovaly nadmořskou výšku) reliéfem širokých hřbetů a krátkých údolí s celkovým úklonem k JV. Nejvyšším bodem je vrchol s kótou 578 m nad Syrákovem.

Z geologického hlediska je řešené území tvořené zejména karpatským flyšem magurské skupiny příkrovů - jedná se sedimentární horniny z období starších třetihor (paleogén), které jsou tvořeny převážně rytmickým střídáním vrstev jílovců a pískovců. V údolích jsou podkladové horniny překryty kvartérními sedimenty (převážně štěrky, písky, hlíny) a na svazích a kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem.

Sklonitostní poměry na území obce Dešná se zvýrazněnými vodními toky

Karpatský flyš tvořený pískovci a jílovci je při saturaci výrazně náchylný ke svahovým pohybům - zejména sesuvům. Při intenzivních a dlouhotrvajících srážkách je nutno počítat se možným vznikem menších i velkých sesuvů. Na území obce Dešná se nachází dle registru svahových nestabilit České geologické služby několik oblastí náchylných na sesuvy. Jedná se o oblasti jak s dočasně uklidněnými sesuvy, tak s aktivními. Dočasně uklidněné lokality se nachází na svazích nad jižní částí intravilánu obce. Aktivní sesuvy do délky 50 m se vyskytují v nezastavěných lokalitách. Avšak jedna aktivní lokalita se nachází nad řekou Všeminkou a v případě sesuvu by mohla způsobit zatarasení koryta toku a tím i možné vybřežení toku. V tomto místě by ale neměla ohrožovat žádnou zástavbu.

Svahové nestability na území obce Dešná

Z půd se v nivě toků vyskytuje fluvizem glejová. Na svazích kolem toků a v intravilánu obce se nachází kambizem mesobazická slabě oglejená a na vyšších místech převažuje kambizem mesobazická. 

Území obce Dešná spadá dle Quitta, 1971 do dvou klimatických oblastí a to do MT7 a MT9. Klimatická oblast MT9 leží na východě obce, zatímco MT7 na západě. Tyto teplé klimatické oblasti mají dlouhé, teplé a mírně suché léto s velmi suchou, krátkou a mírně teplou zimou.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí 

Charakteristika
MT7 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  [°C] 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80