Charakteristika zájmového území

Obec Dešná leží ve Zlínském kraji, v okrese Zlín, ve správním obvodu ORP Vizovice. K 31. 12. 2018 bylo v obci evidováno 216 obyvatel. Plocha obce činí 216 ha.

Katastrální území obce Dešná

Geomorfologické, geologické a půdní charakteristiky

Obec leží na svazích v blízkosti vodního toku Všeminka. Střední nadmořská výška obce se pohybuje kolem 360 m n. m. Nejvyššími částmi obce je lokalita Oškerovy Paseky, která leží v nadmořské výšce 480 m n. m. Nejnižším bodem obce je poté údolí řeky Všeminky v nadmořské výšce 320 m n. m. Charakteristické pro ráz krajiny jsou zde pastviny a lesy. Území obce se nachází převážně ve 3. vegetačním stupni a lesy jsou tvořeny především smrkovými a bukovými porosty.

 

Digitální model reliéfu obce Dešná se znázorněním vodních toků

Z geomorfologického hlediska se katastrální území Dešné nachází v geomorfologické provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Slovensko-moravské Karpaty a celku Vizovická vrchovina. Okrskem je zde Rakovská pahorkatina. Krajinný ráz této pahorkatiny je charakteristický  erozně-denudačním reliéfem širokých hřbetů a krátkých údolí s celkovým úklonem k JV. Nejvyšším bodem je vrchol s kótou 578 m nad Syrákovem.

Z geologického hlediska je řešené území tvořené zejména karpatským flyšem magurské skupiny příkrovů – jedná se o sedimentární horniny z období starších třetihor (paleogén), které jsou tvořeny převážně rytmickým střídáním vrstev jílovců a pískovců. V údolích jsou podkladové horniny překryty kvartérními sedimenty (převážně štěrky, písky, hlínami) a na svazích kamenitým až hlinito-kamenitým sedimentem.

Sklonitostní poměry na území obce Dešná se zvýrazněnými vodními toky

Karpatský flyš tvořený pískovci a jílovci je při saturaci výrazně náchylný ke svahovým pohybům - zejména sesuvům. Při intenzivních a dlouhotrvajících srážkách je nutno počítat s možným vznikem menších i větších sesuvů. Na území obce Dešná se nachází, dle registru svahových nestabilit České geologické služby, několik oblastí náchylných na sesuvy. Jedná se o oblasti jak se sesuvy dočasně uklidněnými, tak s aktivními. Dočasně uklidněné lokality se nachází na svazích nad jižní částí intravilánu obce. Aktivní sesuvy do délky 50 m se vyskytují v nezastavěných lokalitách. Avšak jedna aktivní lokalita se nachází nad řekou Všeminkou a v případě sesuvu by mohla způsobit zatarasení koryta toku a tím i možné vybřežení toku. V tomto místě by ale neměla být ohrožena žádná zástavba. 

Svahové nestability na území obce Dešná

Z půd se v nivě toků vyskytuje fluvizem glejová. Na svazích kolem toků a v intravilánu obce se nachází kambizem mesobazická slabě oglejená a na vyšších místech převažuje kambizem mesobazická. 

Struktura půdního fondu

Využití pozemků v obci Dešná (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 6,3 ha 2,9 %
Chmelnice 0 ha 0,0 %
Vinice 0 ha 0,0 %
Zahrady 6,72 ha 3,1 %
Sady 3,32 ha 1,5 %
Trvalé travní porosty 81,2 ha 37,6 %
Lesní půda 99,44 ha 46,0 %
Vodní plochy 0,43 ha 0,2 %
Zastavěné plochy 2,07 ha 1,0 %
Ostatní plochy 16,56 ha 7,7 %
Celková výměra k. ú. 216,02 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Území obce Dešná spadá dle Quitta (1971) do dvou klimatických oblastí, a to do MT7 a MT9. Klimatická oblast MT9 leží na východě obce, zatímco MT7 na západě. Tyto mírně teplé klimatické oblasti mají dlouhé, teplé a mírně suché léto a velmi suchou, krátkou a mírně teplou zimu.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT7 a MT9 

Charakteristika MT7 MT9
Počet letních dnů 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50