Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Obcí protékají dva důležité toky a to - LP Všeminky č. 31 (délka 1,565 km) a LP LP Všeminky č. 35 (délka 1,071 km). Přítok č. 35 přitékající zleva se vlévá u č.p. 51 do přítoku č. 31 přitékajícího zprava. Tento přítok se poté vlévá do Všeminky. Přítoky č. 35  a 31 jsou před svým soutokem v intravilánu obce upraveny soustavou drátokamenných prahů. Přítok č. 31 je v intravilánu převážně po celé své délce zde zatrubněn.

Všeminka pramení na svazích Kopřivné ve výšce 550 m n. m. a ústí zleva do Dřevnice ve Slušovicích ve výšce 270 m n. m. Říčka má bystřinný charakter. Trasa vodního toku Všeminka (potok a říčka) je neusměrněná, s nesčetnými ostrými zákrutami a meandry. Dlouhotrvající nebo přívalové deště a bouřky způsobují ve vodním toku značné škody strháváním a vymíláním břehů, přilehlých svahů, a to říčních i silničních, břehové nátrže a dochází k naplavování štěrku a půdních svršků vlivem vodní eroze i vlivem jílovitého kluzkého podloží na přilehlé pozemky. Svahové sesuvy po povodních zde nejsou výjimkou. Okolo vodního toku působí zaplavování pozemků, garáží a sklepů rodinných domků obyvatel obce, ničí drobné chovy domácího zvířectva, způsobuje sesuvy půdy a ničí životní prostředí. Pod  Všeminou  pokračuje  říčka  Všeminka  dále  k jihozápadu přes Dešnou, Neubuz  a ke Slušovicím, kde ústí do Dřevnice. Délka toku je 9,3 km, plocha povodí 21,64 km2 a průměrný průtok 0,2 m3/s. Průměrný sklon toku je 27 ‰.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy,s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce se nenachází žádný hlásný profil. K včasné výstraze se využívá dvou hlásných profilů v obci Všemina na toku Všeminky.
Hlásný profil kat. C Všemina-C5, Všeminka se nachází na toku Všeminka v jejím 2,084 (8,360) ř. km u č.p. 175 v horní části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté dává vědět ORP Vizovice, obcím Dešná, Neubuz a Slušovice. »
Hlásný profil kat. C Všemina-C6, Všeminka se nachází na toku Všeminka v jejím 6,166 ř. km u č.p. 125 ve střední části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté dává vědět ORP Vizovice, obcím Dešná, Neubuz a Slušovice. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Dešná

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.