Odtokové poměry

Vodní tok Svitava má na území obce Hradec nad Svitavou oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ v úseku ř. km 68,214 - 94,308, které bylo vyhlášené Krajským úřadem Pardubického kraje a nabývá platnosti od 27. 3. 2007 (č. j. 53020-3/2006/OŽPZ/Vt). »
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko také přívalové srážky. V případě přesyceného povodí dochází k plošnému splachu a ohrožení nemovitostí ze svahů nad obcí. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

Odtokové poměry dále ovlivňují:

  • ploty a skládky materiálů a předmětů v blízkosti vodních toků, a zejména stávající silniční mosty, lávky a přemostění, jejichž mostní opěry a konstrukce mohou za určitých okolností tvořit překážku při odtoku povodňových vod. Ucpáním mostních a jezových profilů předměty plovoucími po hladině dojde ke vzdutí vody nad mostem či jezem a k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze přepokládat, že by mohlo dojít i k poškození mostů, lávek, případně jezů. Z toho důvodu je nutné sledovat všechny tyto objekty, zejména mostní. Technicky lze snížení škod napomoci včasným odstraňováním tzv. spláví – plovoucích předmětů (stromů, keřů, větví, stavebních prvků a různých odpadů) z rizikových profilů koryt vodních toků, zvláště propustků, lávek a mostů a včasným zpevňováním erozí narušených břehů.
  • větší průmyslové areály a areály zemědělských družstev, sklady nebezpečných látek, čistírny odpadních vod, jezy či malé vodní elektrárny a další, které mohou být ohrožujícími objekty v záplavovém území
  • sesuvy půdy, které hrozí při vyšších průtocích zejména v korytech drobných toků ale i v horských úsecích vodohospodářsky významných toků. Sesuv půdy pak způsobí rychlé zanesení koryta buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky
  • výjimečné situace na toku, např. ledové jevy a vodní díla na tocích
Na území obce Hradec nad Svitavou se nachází několik nekapacitních ocelových lávek a silničních mostů přes Svitavu, které mohou omezovat odtok při povodňové situaci. Při vyšších vodních stavech nízko položené mostovky mohou zapříčinit zmenšení nebo ucpání průtočného profilu. Z tohoto důvodu je nutné tato místa sledovat a včas zamezit nebezpečné situaci. »
Místa omezující odtokové poměry na území obce Hradec nad Svitavou

Místa omezující odtokové poměry v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


 Místa omezující odtokové poměry

 


Přívalové povodně

Přívalové povodně (anglicky nazývané flash floods), jsou charakteristické svým velmi rychlým vývojem. V časovém období desítek minut až několika hodin dochází zejména na malých vodních tocích k prudkému vzestupu hladiny, avšak po její kulminaci většinou dochází k podobně rychlému poklesu. Vzestupu hladin v tocích předchází často plošný odtok vody po svazích nebo jinak suchými údolnicemi. Nebezpečí přívalových povodní spočívá především v jejich rychlém a často nečekaném nástupu, ale také ve velké rychlosti proudu, který s sebou navíc unáší množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy vznikají nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody.

Na území obce Hradec nad Svitavou byly stanoveny tři místa, která jsou ohrožena přívalovou povodní. Jedná se o závěrové profily údolnicových zářezů na západních svazích nad obcí. Jeden kritický bod se nachází jižně od ÚKZUZ, druhý u železničního podjezdu I/35 a poslední nad domovem pro seniory. »
Místa ohrožení přívalovou povodní na území obce Hradec nad Svitavou

hradec_blesk_ppo

Zhodnocení vzniku přívalových povodní na území obce Hradec nad Svitavou metodou kritických bodů

Stanovení míst ohrožení přívalovými povodněmi metodou kritických bodů

Metodou tzv. kritických bodů byla Výzkumným ústavem vodohospodářským, v. v. i. provedena analýza a vyznačeno území, které může být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Kritické body byly stanoveny na základě digitálního modelu terénu s rozlišením buňky 10 x 10 m. K zařazení dráhy soustředěného povrchového odtoku do kritického bodu byly zohledněny tři parametry: velikost přispívající plochy (0,3 - 10,0 km2), průměrný sklon přispívající plochy (≥ 3,5 %) a podíl plochy orné půdy v povodí (≥ 40 %). V případě, že byl podíl orné půdy menší než 40 %, případně byla plocha zcela zalesněna, byly zohledněny pouze dva parametry, a to velikost přispívající plochy (1,0 - 10,0 km2) a průměrný sklon přispívající plochy (≥ 5,0 %). Tyto body byly stanoveny pro celé území ČR v měřítku 1: 500 000.

Na území obce Hradec nad Svitavou bylo metodikou VÚV, v.v.i. stanoveno 7 kritických bodů. Jednalo se především o závěrové profily údolnic západních svahů s ornou půdou. V rámci komplexní pozemkové úpravy na území obce došlo k zatravnění těchto kritických údolnic, čímž se eliminovalo 5 kritických bodů z hlediska přívalových srážek.

Na území obce Hradec nad Svitavou se nachází 2 významné kritické body, stanovené VÚV, v.v.i, které prozatím nemají navrhnutá opatření.

Charakteristika kritických bodů na území obce Hradec nad Svitavou

Kritický bod Průměrný sklon Podíl orné půdy Plocha povodí kritického bodu Významnost/realizované opatření
41500071
7,55 % 73,88 % 616,64 ha významný
41500073 3,70 % 98,03 % 102,99 ha významný
41500078 7,85 % 45,92 % 881,33 ha nevýznamný / oprava mostu místní komunikace
41500084 6,04 % 75,88 % 267,95 ha nevýznamný / zatravnění údolnice
41500085 7,36 % 89,48 % 445,47 ha nevýznamný /zatravnění údolnice
41500093 5,10 % 89,08 % 149,92 ha nevýznamný /zatravnění údolnice
41500096 3,85 % 92,74 % 108,78 ha nevýznamný /svodné příkopy do toku

 

Identifikace odtokových linií s přispívající plochou povodí > 5 ha

V rámci projektu "Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice" byla vytvořena mapová kompozice odtokové poměry, z níž je čerpáno v následujícím grafickém výstupu. Jedná se o identifikaci odtokových linií (dráhy přímého povrchového odtoku) s přispívající plochou povodí > 5 ha. Tyto odtokové linie mohou dát za vznik soustředěnému povrchovému odtoku, který může způsobit škody na území obce Hradec nad Svitavou. Odtokové linie nezohledňují aktuální využití pozemků ani jiné skutečnosti, které mají vliv na přerušení soustředěného povrchového odtoku.

Odtokové linie s plochou sběrného povodí > 5 ha na území obce Hradec nad Svitavou

Ke sledování vývoje přívalových povodní slouží následující odkazy:

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Ledové jevy

Ledové bariéry za určitých podmínek mohou vznikat v kterémkoli místě vodních toků. Výskyt a průběh ledových jevů kontroluje správce. V manipulačních řádech jednotlivých objektů (jezů) by měla být popsána manipulace v případě výskytu ledových jevů. Při hrozícím nebezpečí vzniku povodně jsou správci toku, případně vodních děl povinni informovat příslušnou povodňovou komisi.

Dle seznamu toků s častými ledovými jevy, zveřejněného Českým hydrometeorologickým ústavem, se na vodním toku Svitava v celé délce ve správním území obce mohou vyskytovat ledové jevy v korytě. Ledové obtíže se mohou vyskytovat v období  mrazu i v období jarního tání. Zejména v období tání je nutné věnovat zvýšenou pozornost všem mostům a lávkám přes koryto vodního toku. Při chodu ledů musí povodňové hlídky sledovat celé toky. Voda vlivem chodu ledů a tvorby ledových bariér může vybřežovat i při malých průtocích. »
Místa výskytu ledových jevů na území obce Hradec nad Svitavou

Místa výskytu ledových jevů v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Vodní díla

Vodní díla (viz také ustanovení § 55 Vodního zákona) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Hlavními vodními díly ovlivňujícími odtokové poměry jsou:

  • vodní nádrž - prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku.
  • jez - vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům.
Na území obce, ani nad obcí se nenachází žádná významná vodní nádrž. Jedinou vodní plochou na území obce je staré rameno Svitavy v jižní části území, s rozlohou 0,3 ha. »
Seznam vodních děl ovlivňujících odtokové poměry na území obce Hradec nad Svitavou

Vodní díla v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Protipovodňová opatření

Za protipovodňová opatření na území obce lze považovat úpravy provedené v rámci Komplexní pozemkové úpravy, kdy došlo k zatravnění údolnic na svazích nad obcí, ke zmírnění povrchového odtoku v době přívalové srážky. V jižní části obce byly pod kritickým bodem vybudovány příkopy pro svedení vody ze svahů do koryta toku. Kritický bod nad domovem pro seniory by měl vyřešit navrhnutý poldr v údolnici nad obcí.»
Protipovodňová opatření na území obce Hradec nad Svitavou