Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Koryto Kolelače má dostatečnou kapacitu splňující požadavky pro Q100, nebezpečí rozlivu hrozí pouze pod mostem č. 49518-3. V záplavovém území Q100 toku Kolelač jsou domy č.p. 2, 3, 47, 48, 36 a 20 a rovněž může dojít k ohrožení staveb povrchovým odtokem vody z místních zemědělských pozemků, případně mohou nastat rozlivy vznikem nepropustných bariér na mostních konstrukcích podél toku. »

 

Ohrožující objekty

Na území obce se nenachází objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

 

Dopravní omezení

Na území obce ani v nejbližším okolí nejsou pravděpodobná žádná dopravní omezení v době povodní.  »