Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Koryto Kolelače má dostatečnou kapacitu splňující požadavky pro Q100, nebezpečí rozlivu hrozí pouze pod mostem č. 49518-3 a rovněž může dojít k ohrožení staveb povrchovým odtokem vody z místních zemědělských pozemků, případně mohou nastat rozlivy vznikem nepropustných bariér na mostních konstrukcích podél toku.

 

ODTOKOVÉ POMĚRY

Vodní tok Kolelač má na území obce Hostětín oficiálně stanovené záplavové území pro Q100 v úseku ř. km 0,000 - 7,900, které bylo vyhlášené okresním úřadem Uherské Hradiště a nabývá platnosti od 15. 1. 2001 (č. j. ŽP 215/2001/Č). »
Kromě území ohroženého vyššími stavy a průtoky vodních toků představují riziko přívalové srážky a také dlouhotrvající deště, kdy je povodí přesycené. Potenciálně ohrožené objekty jsou uvedeny v kapitole Charakteristika ohrožených objektů. »

 

Místa omezující odtokové poměry na území obce Hostětín

V době zvýšených vodních stavů je potřeba kontrolovat průtočné profily mostů, mostků a lávek přes vodní toky v intravilánu obce.