Zabezpečení evakuace dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat

ORGANIZACE EVAKUACE NA ÚZEMÍ OBCE HOSTĚTÍN:

Na území obce Hostětín jsou stanovena celkem 3 evakuační místa. Místo shromaždění se nachází na Obecním úřadě Hostětín, dále se zde nachází také 2 místa pro nouzové ubytování a to: Klubovna Hostětín a centrum Veronica. Pravděpodobnost evakuace obyvatel je ovšem velmi nízká. Proto v případě nutnosti zajistí náhradní ubytování povodňová komise obce vlastními prostředky nebo v součinnosti s PK SO ORP Uherský Brod.

Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:

 • děti do 15 let
 • osoby zdravotně postižené, nemohoucí
 • doprovod výše uvedených skupin osob

O evakuaci je oprávněn rozhodnout:

 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti
 • starosta obce na území obce
 • starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací

Evakuaci zajišťuje:

 • obecní úřad
 • pracovní skupina příslušného krizového štábu, je-li zřízen
 • evakuační středisko
 • přijímací středisko

Při nařízení evakuace je nutné provést:

 • varování a informování obyvatel pomocí oznámení místním rozhlasem, mobilními hlídkami apod. - zajistit včasnou informovanost obyvatel v ohroženém území o nařízení evakuace
 • obyvatele upozornit na dodržení zásad pro opuštění nemovitosti, obsah evakuačního zavazadla a místo určení
 • označit směry a místa shromáždění osob (evidence, evakuační střediska), nouzového ubytování a tyto personálně vybavit k příjmu osob

V součinnosti s orgány Policie ČR zabezpečit:

 • uzavření ohroženého prostoru
 • bezpečnost a usměrnění dopravy
 • regulaci dopravy samovolné evakuace
 • ochranu a střežení majetku
 • udržení veřejného pořádku a zamezení paniky
 • zamezení vstupu nepovolaným osobám do vymezeného prostoru
 • uzavírání určených komunikací
 • evidenci evakuovaných osob a jejich registraci v místě ubytování
 • zabezpečit přemístění zdravotně postižených a nemohoucích občanů z ohrožených míst a ostatních občanů
 • evakuované objekty přesně zaznamenat do dokumentace
 • v místech určených providenci, shromáždění a nouzové ubytování zajistit registraci evakuovaných osob
 • zajistit včasné uzavření všech inženýrských sítí nacházejících se v ohroženém území ve spolupráci a v součinnosti s jejich provozovateli