Charakteristika zájmového území

Obec Jakubčovice nad Odrou se nachází ve Moravskoslezském kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Odry. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 642 obyvatel.

Obec leží převážně na pravém břehu řeky Odry v jihozápadní části přírodního parku Oderské vrchy. V severozápadní části se nachází rozlehlý areál kamenolomu, jehož těžba započala v roce 1876 a jenž má výrazný vliv na proměnu Jakubčovic a blízkého okolí. K významným pamětihodnostem obce patří dřevěná zvonička a pískovcový kříž ze 17. století a tzv. Schorschova kaple z roku 1854. 

K základním a sociálním službám v obci patří ordinace obvodního lékaře, ordinace zubního lékaře, lékarna, základní a mateřská škola. Dále jsou v  obci v provozovány 2 obchody, hospoda s možností ubytování a ubytovna. V budově obecního úřadu je umístěna obecní knihovna, pošta, kadeřnictví a posilovna. Mezi spolkové a klubové činnosti lze zahrnout Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovnou jednotu Tatran, Svaz včelařů a Agility klub Sportdogs.

 


Katastrální území obce Jakubčovice nad Odrou

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska leží převážná část intravilánu obce Jakubčovice na nivním sedimentu, okrajové části potom na sedimentu nezpevněném. Pro nezastavěnou část obce zejména v její jižní části je typický zpevněný sediment. Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Krkonošsko-jesenické a podsoustavy Jesenická oblast, konkrétně do celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsek Potštátská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu na spodnokarbonských břidlicích tvořnou erozně denudačním povrchem s plošinami holoroviny, široce zaoblenými rozvoními hřbety a hluboko zařezanými údolími.

V jižní části obce se ve výšce 542 m n. m. tyčí vrchol Buková hora.


Struktura půdního fondu

V jižní části obce pokryté lesem dominuje mesobazická kambizem. V okolí Odry a Dobešovského potoka se nachází modální fluvizem lemovaná modální pseudoglejí a glejovou fluvizemí. 

Celková rozloha řešeného území činí 338 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Největší zastoupení v zájmovém území má využití půdního fondu jako lesní půda (123.4 ha). Dalším významně zastoupeným druhem pozemku jsou ostatní plochy, jež zabírají 20.9 % (70.7 ha), a to zejména z důvodu výskytu kamenolomu v severozápaní části obce. Orná půda tvoří 20.4 % (68.8 ha) a trvalé travní porosty 14.2 % (48.1 ha). Na území obce se nevyskytují žádné chmelnice, vinice ani sady.

Využití pozemků v obci Jakubčovice nad Odrou (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 68.8 ha 20.4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 11.3 ha 3.3 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 48.1 ha 14.2 %
Lesní půda 123.4 ha 36.5 %
Vodní plochy 8.7 ha 2.6 %
Zastavěné plochy 6.9 ha 2.0 %
Ostatní plochy 70.7 ha 20.9 %
Celková výměra k.ú. 338 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé podoblasti MT7.

Charakteristika vybrané klimatické oblastí MT7

Charakteristika MT7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50