Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Jakubčovice nad Odrou

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jakubčovice nad Odrou a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastr obce spadá do působnosti Povodí Odry, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem je Odra, která protéká celým intravilánem obce Jakubčovice nad Odrou. Pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších na Moravě. V intravilánu obce se do Odry vtékají její dva pravostranné přítoky, a to Suchá a Dobešovský potok. Právě místa soutoku jsou nejvíce ohrožující body z hlediska povodňové hrozby. Dalším významným tokem na území obce je 2,03 km dlouhý náhon Jakubčovice, který je z velké části zatrubněn. Zejména v zatrubněných částech hrozí zachycení spláví a následné snížení průtočného profilu, které může vést k vylití vody z koryta a zaplavení okolí.

Významné vodní toky na území obce Jakubčovice nad Odrou


Základní údaje o vodních dílech na území obce Jakubčovice nad Odrou

Přehled vodních děl na území obce Jakubčovice nad Odrou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Jakubčovice nad Odrou se na vodních tocích nenachází žádné významné vodní dílo, které by mohlo mít vliv na průběh povodňové vlny. Na místě bývalého odkaliště v blízkosti kamenolomu se v současnosti nachází pouze jedna menší nádrž sloužící k recyklaci vody pro provoz kamenolomu, která ale obec neohrožuje.