Charakteristika zájmového území

Město Kaplice se nachází v okrese Český Krumlov. Kaplice je zároveň obec s rozšířenou působností. Město leží zhruba 15 km od Českého Krumlova a cca 30 km od Českých Budějovic. Okolo Kaplice vede významná dopravní silnice (E55) Praha – České Budějovice – Dolní Dvořiště. Městem protéká řeka Malše. K 1. 1. 2017 zde bylo evidováno 7 108 obyvatel. Město má celkem 11 částí, jedná se o Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Kaplice, Květoňov, Mostky, Pořešín, Pořešinec, Rozpoutí a Žďár.

Celková rozloha katastrálního území je téměř 4 085 ha. Město leží v nadmořské výšce 537 m n.m. a z hlediska využití půdy je území tvořeno z velké části zemědělskou půdou, přičemž největší plochu zaujímá orná půda. Zbytek plochy tvoří především lesy a trvalé travní porosty.

První písemná zmínka pochází již z roku 1257. Kaplice již ve středověku ležela na hlavní obchodní stezce do Dolních Rakous. Cesta byla zvaná kaplická nebo cáhlovská. Po stezce se dopravovala hlavně sůl.

Využití pozemků na území města Kaplice (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha [ha] Zastoupení [%]
Orná půda 1344,03 32,90
Zahrady 52,20 1,28
Sady 1,75 0,04
Trvalé travní porosty 712,12 17,43
Lesní půda 1260,87 30,87
Vodní plochy 112,47 2,75
Zastavěná plochy 66,28 1,62
Ostatní plochy 535,22 13,10
Celková výměra k.ú. 4084,95 100 %

 

Katastrální území města Kaplice

Geomorfologické, geologické a klimatické poměry na území města Kaplice

Geomorfologicky náleží zájmové území města do provincie Česká vysočina, subprovincie Šumavská soustava, oblasti Šumavská soustava, celku Novohradské podhůří a podcelku Kaplická brázda, přičemž právě Kaplická brázda odděluje Novohradské hory od Šumavského podhůří. Novohradské podhůří je součástí Šumavské hornatiny. Celková rozloha činí 719 km2. Nejvyšším bodem je Kohout s nadmořskou výškou 870 m ve Slepičích horách. Ve vrchovinách se rozkládají především lesy, v nižších polohách jsou pole a louky.

Kaplická brázda je protáhlá sníženina ve směru sever-jih, složená z kaplických svorů a svorových rul a dalších krystalinických hornin a z vyvřelin centrálního moldanubického plutonu. Kaplická brázda je protáhlý prolom, který tvoří pokračování Českobudějovické pánve l jihu. Na západě je prolom ohraničen výraznými zlomovými svahy, sousedí s Prachatickou hornatinou a Českokrumlovskou vrchovinou. Východní část brázdy tvoří převážně řeka Malše, za kterou se zvedá Stropnická pahorkatina a Soběnovská vrchovina. Nacházejí se zde zbytky neogenní usazenin, které jsou považovány za doklad odvodňování pánve k jihu – do povodí řeky Dunaj.

Geologický podklad intravilánu města Kaplice je tvořenn především nivními sedimenty, tedy hlínou, pískem a štěrkem. Se zvyšující se vzdáleností od vodního toku Malše v severní až severovýchodní části intravilánu města převládá středně až hrubě zrnitá hornina granit, která patří mezi vyvřelé horniny. Jižně od intravilánu dominuje z hlediska horninového podloží pararula až migmatit, které patří mezi přeměněné horniny. Západně pak lze nalézt sedimenty (jíly, jílovité písky) či přeměněnou horninu pararulu.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území města do podoblasti MT3. Bližší charakteristiky zmíněné klimatické oblasti dokumentuje tabulka níže.

Charakteristika podoblasti MT3

Charakteristika
MT3
Počet letních dní 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100